ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Efficient market hypothesis and the Stockholm exchange market
Εναλλακτικός τίτλος :Υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς και η χρηματιστηριακή αγορά της Στοκχόλμης
Δημιουργός :Gkilis, Theofanis Eleftherios
Γκίλης, Θεοφάνης Ελευθέριος
Συντελεστής :Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Arvanitis, Stelios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6022
Περίληψη :The purpose of this thesis is developed in two parts. Firstly, it is to familiarize the reader with the EMH by presenting the theoretical background behind the theory. Secondly, it aims to present a case of empirical work which will provide an overview of how the Weak form of EMH is tested against the Swedish Stock Exchange.
Ο σκοπός αυτής της διατριβής αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Αρχικά, εξοικειώνει τον αναγνώστη με την έννοια της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς μέσω της παρουσίασης του θεωρητικού υπόβαθρου της θεωρίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζει ένα εμπειρικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς δοκιμάζεται έναντι της Χρηματιστηριακής αγοράς της Στοκχόλμης.
Λέξη κλειδί :Efficient market hypothesis
Runs tests
Auto correlation tests
Variance ratio tests
Historical background
Υπόθεση αποδοτικότητας αγορών
Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης
Έλεγxοι διακύμανσης
Ιστορικό υπόβαθρο
Διαθέσιμο από :2018-04-12 11:40:45
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-04-12 11:40:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkilis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf