ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χαρακτηριστικά των αφερέγγυων δανειοληπτών: υποδείγματα πιθανότητας αθέτησης
Εναλλακτικός τίτλος :Characteristics of insolvent borrowers: probability of default models
Δημιουργός :Τσούτσουρας, Θεόδωρος
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημέλη, Σοφία (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά των αφερέγγυων δανειοληπτών και τα υποδείγματα πιθανότητας αθέτησης δανείων.
Φυσική περιγραφή :173 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6035
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών των αφερέγγυων δανειοληπτών, τα οποία επηρεάζουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια του τραπεζικού τομέα και η μελέτη των οικονομετρικών υποδειγμάτων που εκτιμούν την Πιθανότητα Αθέτησης Δανείων. Αρχικά, ορίζει τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και παρουσιάζει τη δομή και την εξέλιξή τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, παρουσιάζει τη κατάσταση του ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και την πορεία της επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια από την πλευρά των ελληνικών τραπεζών. Επίσης, ορίζει τα Υποδείγματα Πιθανότητας Αθέτησης Δανείων και αναλύει τους τρόπους εκτίμησής τους. Στη συνέχεια, εξετάζει, μέσα από την επισκόπηση εστιασμένης οικονομικής βιβλιογραφίας, τους Προσδιοριστικούς παράγοντες των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και των Υποδειγμάτων Πιθανότητας Αθέτησης. Τέλος, μέσα από την διεξαγωγή αναλυτικής σύγκρισης δύο εμπειρικών μελετών, οι οποίες πραγματεύονται Υποδείγματα Αθέτησης Δανείων για δύο ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα και την Σλοβενία, η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι μακροοικονομικές μεταβλητές και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των δανειοληπτών αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης.
This dissertation attempts to analyze the characteristics of insolvent borrowers, which affect the Non-Performing Loans of the banking sector and to study econometric models which estimate the probability of defaulting loans. First, it defines Non-performing Loans and presents their structure and evolution in the Greek banking system. It also highlights the situation of the Greek Financial System and the progress of meeting the business objectives for Non-Performing Loans by the Greek banks. Furthermore, it defines Probability of Default Models and analyzes their estimation methods. Then, the dissertation examines the determinants of Non-Performing Loans and PDs, through the existing literature. Finally, through comparing two empirical studies regarding PDs models for two European countries, Greece and Slovenia, the dissertation concludes that macroeconomic variables and specific borrower characteristics increase the probability of default.
Λέξη κλειδί :Αφερέγγυοι δανειολήπτες
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Πιθανότητα αθέτησης
ΜΕΔ
Insolvent borrowers
Non-performing loans
Probability of default
NPLs
PD
Διαθέσιμο από :2018-05-06 22:55:53
Ημερομηνία έκδοσης :2018-01-31
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-05-06 22:55:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsoutsouras_2018.pdf

Τύπος: application/pdf