ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Statistical learning methods applied to process monitoring
Εναλλακτικός τίτλος :Εφαρμογή της στατιστικής μάθησης στον έλεγχο ποιότητας
Δημιουργός :Apsemidis, Anastasios Efstathios
Αψεμίδης, Αναστάσιος Ευστάθιος
Συντελεστής :Psarakis, S. (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsiamyrtzis, P. (Εξεταστής)
Karlis, D. (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xii, 90 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6112
Περίληψη :A few years ago, Statistical Process Monitoring and Statistical Learning began to interact with each other, in order to solve difficult and complex industrial problems. In this thesis, we examine a specific statistical learning technique named Support Vector Machines.It is a most powerful algorithm, although coming from a really simple idea, which is increasingly used in many fields of statistics and computer science. We present a thorough review of the literature concerning support vector machines in the process monitoring field, we test one of the mentioned works on a real data set and try to improve its performance using Principal Components Analysis. Finally, we present an alternative approach which is able to yield better results.
Πριν από μερικά χρόνια, η Στατιστική Μάθηση ξεκίνησε να χρησιμοποιείται σε προβλήματα Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, προκειμένου να λυϑούν δύσκολες και περίπλοκες περιπτώσεις. Στην παρούσα διατριβή, εξετάζεται μια συγκεκριμένη τεχνικήτης στατιστικής μάϑησης, οι λεγόμενες Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης. Πρόκειταιγια έναν εξαιρετικά ισχυρό αλγόριϑμο, παρόλο που προέρχεται από μια πολύ απλήιδέα, ο οποίος χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε προβλήματα στατιστικήςκαι πληροφορικής. Παρουσιάζουμε μια αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίαςσχετικά με τη χρήση των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης στο χώρο του ελέγχουποιότητας, ελέγχουμε μια από τις αναφερϑείσες τεχνικές πάνω σε πραγματικά δεδομένακαι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή της χρησιμοποιώντας Ανάλυση ΚύριωνΣυνιστωσών. Τέλος, παρουσιάζουμε μια εναλλακτική προσέγγιση, η οποία αποδεικνύεταιότι δίνει καλύτερα αποτελέσματα.
Λέξη κλειδί :Statistical process control
Statistical learning
Multivariate control charts
Support vector machines
Analytical review
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Στατιστική μάθηση
Πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου
Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης
Πραγματική εφαρμογή
Διαθέσιμο από :2018-05-24 11:59:48
Ημερομηνία έκδοσης :05/23/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-05-24 11:59:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Apsemidis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf