ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Black litterman model asset allocation under elliptical distributions
Δημιουργός :Kiliakoudis, Petros
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123 p.
Γλώσσα :el
Περίληψη :During the current crisis, it is crucial for every investor to increase hisknowledge in the field of financial engineering. In this thesis, every step ofthe evolution of the modern portfolio theory is presented. In the beginning,Markowitz’s model is presented in order to establish the foundation of thisanalysis. Furthermore, the Capital Asset Pricing Model and the ArbitragePricing Theory are presented. Moreover, the theory of the elliptical family ofdistributions is explained. Afterwards, Black Litterman model is presented indetail. In addition, the three alternatives of this model are demonstrated.These alternatives are Idzorek’s (2004), He & Litterman’s (1999) and Xiao &Valdez’s (2010). The main purpose of this thesis is to compare these models.Finaly, three asset allocation methods are presented and applied at the outputsof the previously mentioned models. These asset allocation methods are theMean Variance, the Mean Value at Risk and the Conditional Value at Risk.
Λέξη κλειδί :Financial engineering
Black-Litterman Model
Markowitz model
Ημερομηνία έκδοσης :21-07-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyliakoudis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf