ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bank M&As in the U.S. and the EU: shareholder value creation through consolidation
Εναλλακτικός τίτλος :Τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Αμερική και την Ευρώπη: δημιουργία μετοχικής αξίας μέσω της ενοποίησης των εταιρειών
Δημιουργός :Pyrgiotakis, Emmanouil, G.
Πυργιωτάκης, Εμμανουήλ Γ.
Συντελεστής :Leledakis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Drakos, Konstantinos (Εξεταστής)
Episcopos, Athanasios (Εξεταστής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :190 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :In this thesis, we focus on providing new evidence regarding the shareholder wealth effects on bank M&As. As Kaplan (2000) suggests, merging activity is influenced by industry and regulatory shocks. Therefore, the current economic condition provides a unique opportunity for examining potential changes in consolidation trends in the banking industry. On the one hand, the Dodd-Frank Act in the U.S. attempts to re-regulate the financial sector after the market collapse of 2008, and on the other hand, the long-lasting European sovereign debt crisis had revealed the weaknesses of the European banking industry. Therefore, both events are likely to have influenced they way market participants react to bank mergers and acquisitions. Another important issue is the limitation in samples of the existing relevant studies. All studies for the U.S. market focus exclusively in deals between publicly-traded banks, and find no evidence of merger-related bidder gains. Fuller et al., (2002), Officer et al. (2009), among others, examine deals between nonfinancial firms, and find positive bidder gains in private offers. Hence, we attempt to fill this gap and examine whether this “listing-effect” is also evident in the banking industry.
Περιεχόμενα :Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται σε μία λεπτομερή μελέτη των τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών, και πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο με τον οποίο οι κεφαλαιαγορές αντιδρούν στις ανακοινώσεις των συγχωνεύσεων αυτών. Απώτερος σκοπός της μελέτης είναι να εντοπίσει νέα ευρήματα στο χώρο των τραπεζικών συγχωνεύσεων, δεδομένων των δομικών αλλαγών του υπέστη ο τραπεζικός κλάδος τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει ο Kaplan (2000), οι απότομες αλλαγές στον τραπεζικό κλάδο και στην σχετική νομοθεσία δημιουργούν κύματα τραπεζικών συγχωνεύσεων. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την μελέτη του φαινομένου αυτού. Στην Αμερική, το νομοσχέδιο Dodd-Frank εφαρμόστηκε ως μια λύση για την κρίση του 2008 και άλλαξε το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών, και στην Ευρώπη, η κρίση χρέους αποκάλυψε τις αδυναμίες των τραπεζικών συστημάτων των κρατών μελών. Και τα δύο γεγονότα είναι πιθανό να επέφεραν αλλαγές στον τρόπο που οι επενδυτές αντιδρούν στις ανακοινώσεις για επικείμενες συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι με το οποίο ασχολείται η παρούσα διατριβή είναι ένας βασικός περιορισμός των προηγουμένων σχετικών μελετών. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μελέτες έως τώρα χρησιμοποιούν δείγματα μεταξύ εισηγμένων τραπεζών. Παρόλα αυτά, στην βιβλιογραφία των μη τραπεζικών συγχωνεύσεων, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως η εξαγορά μιας μη εισηγμένης εταιρίας έχει σημαντικά χρηματοοικονομικά οφέλη για τον αγοραστή (Fuller et al., 2002; Officer et al., 2009). Κατά συνέπεια, επιχειρούμε να καλύψουμε το βιβλιογραφικό αυτό κενό και να εξετάσουμε εάν η θετική επίδραση των μη εισηγμένων εταιριών στόχος ισχύει και στον τραπεζικό κλάδο.
Λέξη κλειδί :Mergers
Acquisitions
Banking system
Stock returns
Banking regulation
European sovereign debt crisis
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Τραπεζικός κλάδος
Αποδόσεις μετοχών
Τραπεζική νομοθεσία
Ευρωπαϊκή κρίση
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :20-06-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pyrgiotakis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf