ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Earnings management bahavior Γαλλικών εισηγμένων εταιριών οι οποίες καταγράφουν ζημιές μετά από διαδοχικά έτη κερδοφορίας
Δημιουργός :Δημητρίου-Γάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78 σ,
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα εξετάζει συμπεριφορές earnings management σε επιχειρήσεις που έχουν αποτύχει να επιτύχουν το zero-earnings benchmark και έχουν υποστεί ζημίες, οι οποίες έπονται τουλάχιστον δύο διαδοχικών κερδοφόρων χρήσεων. Από την εμπειρική ανάλυση δεν προκύπτει διαφορά στο ύψος ή στην μεταβολή των abnormal accruals μεταξύ των ζημιογόνων και των κερδοφόρων εταιριών γενικά. Όμως, το μέγεθος της ζημίας εμφανίζεται να συσχετίζεται με την ύπαρξη τεχνικών earnings management. Εταιρίες που έχουν καταγράψει υψηλότερες ζημίες παρουσιάζουν τάση να μειώνουν τα επίπεδα των abnormal accruals όταν εμφανίζουν την ζημία, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι κερδοφόρες εταιρίες ή εταιρίες που κατέγραψαν μικρότερο ύψος ζημιών. Φαίνεται ότι εταιρίες με υψηλότερες ζημίες χρησιμοποιούν earnings management με σκοπό να αντιστρέψουν θετικά accruals, όταν αυτή η μείωση δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική τους κατάσταση, αφού το δυσμενές αποτέλεσμα, δηλαδή η καταγραφή ζημίας, δεν γίνεται να αποφευχθεί. Δεν παρατηρείται όμως τάση δημιουργίας αποθεματικού negative accruals ακολουθώντας στρατηγική “big bath”, δηλαδή να επιχειρήσουν να παρουσιάσουν ένα ενισχυμένο οικονομικό αποτελέσμα μέσω της αντιστροφής του αποθεματικού αυτού. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε δείγμα Γαλλικών εισηγμένων εταιριών για την περίοδο 2009-2011.
Λέξη κλειδί :Earnings management
Τεχνικές earnings management
Φαινόμενο “zero-earnings discontinuity"
Τροποποιημένο υπόδειγμα Jones
Ημερομηνία έκδοσης :24-11-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimitriou-Gakis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf