ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση αποτελεσμάτων και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο 2009-2012
Δημιουργός :Κρημνιανιώτης, Αθανάσιος- Θαλής
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εν λόγω διπλωματική εργασία μελετά τη δυνατότητα χειραγώγησης των αποτελεσμάτων χρήσης μέσω του σχηματισμού των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες. Εστιάζει στις εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία έτη από το 2008 έως 2012 και προσπαθεί να εξάγει κάποιους οικονομικούς προσδιοριστικούς παράγοντες τους.Προκειμένου, να βρούμε τις κατάλληλες ενδείξεις συσχέτισης μεταξύ των προβλέψεων και της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων, θα εφαρμόσουμε τα μοντέλα Jones(1991) και modified Jones (Dechow et al.,1995) διακρίνοντας το μέρος των δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων που μπορεί να χειραγωγηθεί (discretionary accruals) από τα μη χειραγωγούμενα (non-discretionary accruals) δηλαδή αυτά που με βάση τα μοντέλα δεν επιδέχονται επηρεασμού από τις επιχειρήσεις.Στο επόμενο στάδιο εξετάζεται εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των discretionary accruals και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (εμπορικές), ελέγχοντας εάν οι σχηματισμένες προβλέψεις στο έτος αποτελούν εργαλείο με σκοπό να επηρεάζουν τα αποτελέσματα οι επιχειρήσεις.Στη συνέχεια εξετάζεται εάν οι σχηματισμένες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες έχουν οικονομικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το ευρύτερο περιβάλλον των επιχειρήσεων όπως η ύφεση της ελληνικής οικονομίας και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εταιρειών.Με βάση τα ευρήματα της ερευνάς φαίνετε να υπάρχει συσχέτιση του σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και του χειραγωγούμενου μέρος των δεδουλευμένων, τουλάχιστον για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα του δήγματος μας. Συμπεραίνουμε ότι η χειραγώγηση του λογαριασμού επισφάλειες είναι μέσο που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τον επηρεασμό των αποτελεσμάτων τους και αλλοίωσης της ποιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των καταστάσεων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η παλινδρόμηση των δεδομένων μας με τη μορφή χρονολογικών σειρών (time series) και πραγματοποιήθηκαν για το σύνολο της χρονικής περιόδου, καθώς και για κάθε έτος ξεχωριστά.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση αποτελεσμάτων
Επισφαλείς απαιτήσεις
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Earnings management
Ημερομηνία έκδοσης :24-11-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krimnianiotis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf