ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Solvency II και αντασφάλιση
Δημιουργός :Μαξούτη, Μαρία
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6313
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου Φερεγγυότητα II, που ρυθμίζει τη χρηματοοικονομική λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στην έννοια της αντασφάλισης, τους τύπους και τους τρόπους επιλογής προγράμματος. Τέλος, συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω έννοιες μέσω ενός case study, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή ενός κατάλληλου αντασφαλιστικού σχήματος μπορεί να επιδράσει στον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
The purpose of this paper is to present the new European Solvency II framework, which regulates the financial functioning of insurance and reinsurance undertakings active in the European Union and the Common Economic Space. Then we will focus on the concept of reinsurance, the types and ways of choosing a program. Finally, by combining the two above concepts through a case study, we will try to demonstrate how the implementation of an appropriate reinsurance scheme can influence the calculation of the capital adequacy ratio.
Λέξη κλειδί :Φερεγγυότητα
Αντασφάλιση
Εποπτικό σύστημα
Solvency
SCR
MCR
Διαθέσιμο από :2018-06-28 23:41:36
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-28 23:41:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maxouti_2018.pdf

Τύπος: application/pdf