ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data protection by design with focus on General Data Protection Regulation
Δημιουργός :Koukoumialos, Christos
Συντελεστής :Mitrou, Lilian (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6366
Περίληψη :The main purpose of this thesis is to present and explain the main changes brought by the General Data Protection Regulation (GDPR) in terms of privacy and a more detailed analysis of the "Privacy by Design” concept.More specifically, the first chapter refers to the legal framework in force prior to the implementation date of the GDPR (25/5/2018) and the most important points of that Regulation. The second chapter then mentions the importance of privacy and how the evolution of some technologies has rapidly increased the volume of information and personal data produced and shared today.Afterwards, the third chapter introduces the concept of "Privacy by Design", by mentioning the historical evolution of this term along with its importance under the umbrella of the GDPR.The fourth chapter, is dedicated to the technologies that support and enhance privacy, more commonly known as Privacy Enhancing Technologies (PETs). More particularly, their main features are highlighted and their role in complying with the requirement of "Privacy by Design" as opposed by the GDPR.The final chapter, prior to the presentation of the conclusions drawn from this thesis, concerns six implementation scenarios of "Privacy by Design", which are the following:• Social media• e-Petition•Road pricing• Distribution of digital media content•Video surveillance•Electronic health records in hospitals.
Κύριος στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η επεξήγηση των κύριων αλλαγών που φέρνει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) όσο αναφορά την ιδιωτικότητα και η πιο λεπτομερής ανάλυση της «Προστασίας εξ’Ορισμού» (Privacy by Design). Πιο αναλυτικά το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ (25/5/2018) και τα σημαντικότερα σημεία του εν λόγω Κανονισμού. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται η σημαντικότητα της ιδιωτικότητας και το πώς η εξέλιξη ορισμένων τεχνολογιών έχει αυξήσει ραγδαία τον όγκο της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων σήμερα.Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή της έννοιας της «Προστασίας εξ’Ορισμού» καθώς μαζί με την ιστορική εξέλιξη του όρου παρατίθεται και η σημασία του υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ.Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν και ενισχύουν την ιδιωτικότητα. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και τονίζεται ο ρόλος τους για την συμμόρφωση των Οργανισμών με την απαίτηση της «Προστασίας εξ’Ορισμού» που φέρνει ο ΓΚΠΔ. Το τελευταίο κεφάλαιο, πριν την παράθεση των συμπερασμάτων που εξάγονται από την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, αφορά 6 σενάρια εφαρμογής της «Προστασίας εξ’Ορισμού», τα οποία είναι τα εξής:•Κοινωνικά μέσα δικτύωσης•Ηλεκτρονικές αναφορές•Οδικής τιμολόγησης• Διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου•Παρακολούθηση μέσω βίντεο•Ηλεκτρονικά μητρώα υγείας σε νοσοκομεία.
Λέξη κλειδί :Privacy by design
Data protection officer
General Data Protection Regulation (GDPR)
Privacy-enhancing technologies
Personal identifiable information
Προστασία της ιδιωτικής ζωής από το σχεδιασμό
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας
Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης
Διαθέσιμο από :2018-07-05 21:28:55
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-05 21:28:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koukoumialos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf