ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data protection impact assessment on GDPR
Δημιουργός :Κρίσιλιας, Νικόλαος
Συντελεστής :Μήτρου, Λίλιαν (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67 σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6378
Περίληψη :The purpose of this thesis is to present the main changes introduced by the General Data Protection Regulation (GDPR) and then to explain and present the Data Protection Impact Assessment (DPIA) procedure.The first chapter introduces the GDPR and the main points of the Regulation. Afterwards, the next chapter is dedicated to the importance of privacy in today's life and the risks of its violation.The third chapter introduces the term "Data Protection Impact Assessment (DPIA)" and refers to the historical origin of the term as well as to its comparison with the related term of "PIA". Then follows the fourth chapter which lists the most important points of the DPIA and in Chapter Five, the procedure for its performance is described in a detailed way.The penultimate chapter mentions the difficulties and their solutions that are derived during the performance of the DPIA and the last chapter contains the conclusions extracted from this thesis.
Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά η παρουσίαση των κύριων αλλαγών που φέρνει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και έπειτα η επεξήγηση της διαδικασίας Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασίας δεδομένων.Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εισαγωγή στο ΓΚΠΔ και στα κύρια σημεία του. Έπειτα, το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην σημασία της ιδιωτικότητας στην σημερινή εποχή και στον κίνδυνο παραβίασής της.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή του όρου: «Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)» και πραγματοποιείται μνεία στην ιστορική προέλευση του όρου καθώς και στην σύγκρισή του με τον συναφή όρο: «Εκτίμηση Αντικτύπου Ιδιωτικότητας (PIA)». Στην συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα σημαντικότερα σημεία της «Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων» και στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται λεπτομερώς η διαδικασία εκτέλεσής της.Στο προτελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα προβλήματα και οι πιθανές λύσεις τους που παρατηρούνται κατά την διεξαγωγή της Εκτίμησης Αντικτύπου και στο τελευταίο αναφέρονται τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης στα πλαίσια της εν λόγω διπλωματικής εργασίας.
Λέξη κλειδί :General Data Protection Regulation (GDPR)
Data protection impact assessment
Privacy
Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων
Ιδιωτικότητα
Διαθέσιμο από :2018-07-05 21:29:44
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-05 21:29:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krisilias_2018.pdf

Τύπος: application/pdf