ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Nonparametric meta-analysis for diagnostic accuracy studies
Εναλλακτικός τίτλος :Μη παραμετρική μετα-ανάλυση για διαγνωστικές μελέτες ακριβείας
Δημιουργός :Tasioula, Marilena Th.
Τασιούλα, Μαριλένα Θ.
Συντελεστής :Vasdekis, Vassilis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xvi, 53 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6386
Περίληψη :In this study we use a non parametric approach for the meta-analysis of diagnostic studies. We are interested in realizing whether this model can be appropriate for the meta-analysis. For this reason we present two more models, the bivariate logistic random-effects model and the plackett copula model. Then we do a simulation study using the non parametric model. Finally we compare these three models by using two examples and we come to some conclusions.
Σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιούμε ένα μη παραμετρικό μοντέλο για τη μετα-ανάλυση των διαγνωστικών μελετών. Μας ενδιαφέρει να διαπιστώσουμε αν αυτό το μοντέλο μπορεί να είναι κατάλληλο για τη μετα-ανάλυση. Για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε δύο ακόμα μοντέλα, το bivariate logistic random-effects μοντέλο και το plackett copula μοντέλο. Στη συνέχεια κάνουμε μια μελέτη προσομοίωσης χρησιμοποιώντας το μη παραμετρικό μοντέλο. Τέλος συγκρίνουμε αυτά τα τρία μοντέλα χρησιμοποιώντας δύο παραδείγματα και καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα.
Λέξη κλειδί :Meta-analysis
Nonparametric model
Diagnostic studies
Μετα-ανάλυση
Μη παραμετρικό μοντέλο
Διαγνωστικές μελέτες
Διαθέσιμο από :2018-07-11 01:31:36
Ημερομηνία έκδοσης :07/10/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-11 01:31:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tasioula_2018.pdf

Τύπος: application/pdf