ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Design and impact assessment of green information systems: the case of energy and carbon management systems in the supply chain
Δημιουργός :Zampou, Eleni
Συντελεστής :Pramatari, Aikaterini (Επιβλέπων καθηγητής)
Doukidis, Georgios (Εξεταστής)
Mourtos, Yiannis (Εξεταστής)
Minis, Ioannis (Εξεταστής)
Manthou, Vasiliki (Εξεταστής)
Tarantilis, Christos D. (Εξεταστής)
Lekakos, Geogrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :191p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6466
Περίληψη :In response to the mounting request for sustainable supply chains, companies need to trace, manage and assess their energy and carbon emissions by incorporating a life cycle perspective. Recent studies within the field of Information Systems (IS) argue that information systems can forge supply chain sustainability by supporting energy and carbon management. Mindful of this potential, a new class of information systems emerges, the Energy and Carbon Management Systems (ECMS). In this thesis, we focus on such systems and aim to address the challenge of designing and implementing them, hence proposing a design theory for ECMS. We have worked towards such a theory while designing information systems for supporting the energy and carbon management in the supply chain for four different organizations. That is, this thesis adopts a design science approach to define the scope of energy and carbon management, capture the industrial and informational requirements of ECMS in the supply chain context, identify a series of design principles, and derive a conceptual architecture that includes all the basic constructs that comprise such systems. Deploying and demonstrating our ECMS artifact in different settings, yields sufficient evidence about the implementation challenges that affect their design and their “in-field” impact on the implementation of environmentally-sustainable supply chains.
Ανταποκρινόμενες στην ανάγκη για ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να μετρήσουν, να διαχειριστούν και να αξιολογήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση καθώς και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση η οποία καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής. Πρόσφατες μελέτες στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστηρίζουν ότι τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα υποστηρίζοντας τη διαχείριση της ενέργειας και του διοξειδίου του άνθρακα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη δυνατότητα, μια νέα κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων ανακύπτει, τα Συστήματα Διαχείρισης Ενεργειακής Κατανάλωσης και Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα. Σε αυτή τη διατριβή, εστιάζουμε σε τέτοια συστήματα και επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του σχεδιασμού και υλοποίησής τους, προτείνοντας μια θεωρία σχεδίασης. Για να την αναπτύξουμε αξιοποιήσαμε και εργαστήκαμε στο πλαίσιο τεσσάρων διαφορετικών εταιρειών υιοθετώντας την προσέγγιση της επιστήμης σχεδίασης. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν τη διατριβή καθορίζουμε το πεδίο εφαρμογής της διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, κατανοούμε τις απαιτήσεις των χρηστών για αυτά τα συστήματα στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναγνωρίζουμε μια σειρά από αρχές σχεδιασμού και προτείνουμε μια εννοιολογική αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει τις βασικές δομές που συνιστούν αυτά τα συστήματα. Αναπτύσσοντας και επιδεικνύοντας το τεχνούργημα που αναπτύχθηκε σε διαφορετικές συνθήκες και περιπτώσεις εφοδιαστικών αλυσίδων, παρέχουμε επαρκή εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με τις προκλήσεις υλοποίησης που επηρεάζουν τη σχεδίαση τους καθώς και για την επίπτωσή τους στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.
Λέξη κλειδί :Energy management systems
Carbon management systems
Design science
Green information systems
Environmental informatics
Sustainable supply chain
Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα
Επιστήμη της σχεδίασης
Θεωρία σχεδιασμού
Περιβαλλοντική πληροφορική
Συστήματα διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης
Διαθέσιμο από :2018-09-19 12:23:10
Ημερομηνία έκδοσης :2015
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-09-19 12:23:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zampou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf