ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών εταιρειών χαμηλής και μηδενικής μόχλευσης
Δημιουργός :Κουρέρης, Ιωάννης
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Δράκος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών εταιριών με μηδενικό η σχεδόν μηδενικό χρέος. Πιο συγκεκριμένα, αντλήθηκαν δεδομένα για τον δείκτη STOXX Europe 600 και αφού καταλήξαμε σε ένα δείγμα 504 εταιρειών για την περίοδο 2000-2017, διαπιστώθηκε ότι τό 10,72% των παρατηρήσεων των εταιρειών έιχε λογιστική μόχλευση (book leverage) μικρότερη του 5%. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το 3.4% των εταιρειών είχε μηδενική μόχλευση ( zero leverage) ενώ η μελέτη ολοκληρώθηκε με τη κριτική των αποτελεσμάτων και τα τελικά συμπεράσματα. Η συμβολή της παρούσας εργασίας έγκειται κυρίως στην έρευνα του φαινομένου της μηδενικής μόχλευσης στην Ευρώπη καθώς προγενέστερες μελέτες εστιάζουν κυρίως στις ΗΠΑ ή σε άλλες μεμονωμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Το βασικό τελικό συμπέρασμα, ήταν ότι όντως η μηδενική μόχλευση παίζει σημαίνοντα ρόλο στις επιχειρήσεις και επηρεάζει σε γενικές γραμμές τη δυναμική και τη λειτουργία τους, στη σύγχρονη αγορά. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών τότε είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες μηδενική μόχλευση. Όμως όταν αυξάνεται το ύψος της κερδοφορίας (profitability) ή των ρευστών διαθεσίμων (cash) τότε είναι πιθανότερο αυτές να έχουν μηδενική μόχλευση. Τέλος, όσον αφορά τη χαμηλή μόχλευση, βρέθηκε ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών ή ο δείκτης απτότητας (tangibility) τότε είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες λογιστική μόχλευση μικρότερη του 5%. Ακόμα διαπιστώθηκε ότι όταν αυξάνεται το ύψος των διαθέσιμων μετρητών, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (research & development) ή οι πληρωμές φόρων (tax) τότε είναι πιθανότερο να έχουν οι εν λόγω εταιρείες επίπεδο λογιστικής μόχλευσης μικρότερο του 5%.
Περιεχόμενα :This study focuses on identifying the characteristics of European debt-free or almost debt-free companies. More specifically, data for the STOXX Europe 600 index were collected and, after ended up with a sample of 504 companies for the period 2000-2017, it was found that 10.72% of the total observations had book leverage index less than 5%. In addition, 3.4% of companies were found to have zero leverage, while the study is completed by presenting the final conclusions. The main contribution of this paper is that it studies the phenomenon of zero leverage in a cluster of countries, that of Europe, whereas on the contrary the past literature mainly focused in individual countries, especially the United States and the United Kingdom. The final conclusion of this study is that zero leverage plays a significant role for European companies and generally affects their dynamics and operations in the modern market. More specifically, it was found that when the size of companies increases, then these companies are less likely to have zero leverage. Nevertheless when profitability or cash indices are growing, then these companies are more likely to adopt zero leverage policies. Finally, with regards to low leverage, it was found that when company’s size or tangibility is increased, then these companies are less likely to have book leverage less than 5%. It has also been found that when cash, research & development or tax payments are increased, it is more likely that companies will have book leverage ratio less than 5%.
Λέξη κλειδί :Μηδενική μόχλευση
Χαμηλή μόχλευση
Λογιστική μόχλευση
Κεφαλαιακή διάρθρωση
Zero average
Low average
Book average
Capital structure
Ημερομηνία έκδοσης :01-11-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :13-11-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koureris_2018.pdf

Τύπος: application/pdf