ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων: μελέτη και σύγκριση περιπτώσεων Γερμανίας και Ελλάδας
Δημιουργός :Μπολάνο, Ειρήνη
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6579
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της υιοθέτησης της χειραγώγησης των κερδών από τις διοικήσεις των εταιρειών. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό ερευνητές και ακαδημαϊκούς. Στην περίπτωση της μελέτης αυτής, η μέθοδος της χειραγώγησης των κερδών, που ερευνάται, επιτυγχάνεται μέσω των πραγματικών δραστηριοτήτων των εταιρειών. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, είναι να εξεταστεί εάν οι επιχειρήσεις των χωρών της Γερμανίας και της Ελλάδας προέβησαν σε χειραγώγηση κερδών μέσω των πραγματικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο των ετών 2007-2017. Η επιλογή των συγκεκριμένων χωρών, και η σύγκριση τους, προέκυψε από τη διαφορετική δομή στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες αυτών, αλλά και από τις διαφορετικές επικρατούσες συνθήκες τόσο οικονομικές όσο δε και κοινωνικοπολιτικές. Για την μέτρηση της χειραγώγησης των κερδών μέσω των πραγματικών δραστηριοτήτων ακολουθείται η τακτική του Roychowdhury (2006) χρησιμοποιώντας, με όμοιο τρόπο το μοντέλο των Dechow et al. (1998). Ερευνάται εάν οι εταιρίες, των οποίων τα κέρδη είναι κοντά στο μηδέν, ασκούν χειραγώγηση κερδών μέσω της αύξησης των πωλήσεων, η οποία επιτυγχάνεται με την παροχή εκπτώσεων και πιο χαλαρών όρων πίστωσης, της μείωσης των εξόδων που είναι στην ευχέρεια της διοίκησης και της αύξησης της παραγωγής με σκοπό να μειωθεί το κόστος πωληθέντων. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου χρησιμοποιούνται τα μεγέθη των λειτουργικών ταμειακών ροών, των εξόδων που βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και των κοστών παραγωγής.Τα ευρήματα της εργασίας αυτής διαφέρουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Γερμανίας τα αποτελέσματα φαίνονται να συμφωνούν με το επιστημονικό άρθρο του Roychowdhury (2006) και να προβαίνουν σε χειραγώγηση κερδών μέσω των πραγματικών δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας όπου δεν μπορεί να διαφανεί χειραγώγηση κερδών μέσω της μείωσης του κόστους πωληθέντων. Μια παρατήρηση η οποία μπορεί, ενδεχομένως να ερμηνεύεται από τη μακροχρόνια ύφεση που παρατηρείται στην Ελλάδα κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που μελετάται.
The purpose of this dissertation is to investigate the adoption of earnings management by the companies, as it is a topic that has been highly studied by researchers and academics. In the case of this study, the method of earnings management, which is investigated, is achieved through the actual activities of the companies. The aim of this postgraduate dissertation is to examine whether companies of the countries of Germany and Greece conducted in real earnings management (through their real activities) over the period of 2007-2017 years. The choice and their comparison of these countries, resulted from the different structure in their activity sectors and also from the different prevailing conditions, both economic and sociopolitical.The method of Roychowdhury (2006) was adopted in order to measure real earnings manipulation using the model of Dechow et al. (1998). It is investigated whether companies whose profits are close to zero are manipulating earnings through increased sales, which are achieved by providing discounts and more relaxed credit terms, reducing discretionary expenditures and increasing production costs in order to reduce the cost of goods sold. In order to achieve this objective the sizes that have been used are the operating cash flow, the discretionary expenditures and the production costs.The findings of this study differ between the two countries. In particular, in the case of Germany appears and to carry out real earnings management and to conform to the scientific article of the Roychowdhury (2006). This does not appear to the case of Greece where there can be no real earnings management by reducing the costs of goods sold. An observation which may be interpreted by the long-term recession observed in Greece during most of the period being studied.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση κερδών
Χειραγώγηση κερδών
Σύγκριση χωρών
Earnings manipulation
Real earnings management
Countries comparison
Γερμανία
Ελλάδα
Διαθέσιμο από :2018-12-08 20:34:12
Ημερομηνία έκδοσης :11/30/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-12-08 20:34:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bolano_2018.pdf

Τύπος: application/pdf