ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υιοθέτηση ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού από τη δημόσια διοίκηση: η διεθνής εμπειρία δημόσιων οργανισμών & κυβερνήσεων και η ελληνική πραγματικότητα
Δημιουργός :Βουτσάς, Ηλίας
Συντελεστής :Φιτσιλής, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :167σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση (exploration)των προβλημάτων, των καλών πρακτικών και των σημαντικών παραγόντων για την ευέλικτη ανάπτυξη και διαχείριση έργων Πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. Για το σκοπό αυτό αναλύονται 8 περιπτώσεις έργων από τη διεθνή βιβλιογραφία, περιγράφονται οι πολιτικές 2 χωρών και εξετάζονται οι προϋποθέσεις υιοθέτησης από την ελληνική δημόσια διοίκηση μέσα από μία ποιοτική ερευνητική προσέγγιση.Η ευέλικτη προσέγγιση στην ανάπτυξη και διαχείριση των έργων Πληροφορικής (ή των έργων ΤΠΕ, όπως αναφέρονται τα τελευταία χρόνια) προήλθε από τη γενικότερη τάση των έργων αυτών να αποτυγχάνουν, μερικώς ή ολοκληρωτικά. Τα στοιχεία που οδηγούν σε αυτή τη διαπίστωση αναλύονται στην εισαγωγή.Η επόμενη ενότητα αφορά στην εννοιολογική επεξεργασία του θέματος και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο (Α') ορίζεται η ευελιξία και τα πλεονεκτήματά της στην ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι αρχές και οι αξίες που απαρτίζουν το «AgileManifesto», το σημαντικότερο κείμενο που ορίζει τις ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης. Αυτό οδηγεί και στη ανάλυση των διαφορών που διακρίνουν τις ευέλικτες από τις παραδοσιακές μεθόδους, μία αντίθεση που έχει πάρει τη μορφή του δίπολου “agilevswaterfall”. Κατόπιν περιγράφονται οι κυριότερες ευέλικτες μεθοδολογίες σήμερα (στο Παράρτημα Ι υπάρχει αναλυτική περιγραφή για τις Scrum, XP και Lean / Kanban) και αναφέρονται οι υβριδικές προσεγγίσειςκαθώς και οι τάσεις των τελευταίων ετών στην ευέλικτη ανάπτυξη.Στο δεύτερο μέρος (Β') ασχολούμαστε ειδικά με την ευέλικτη ανάπτυξη στο δημόσιο. Αναλύονται οι διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι ιδιαιτερότητες του δημοσίου τομέα και οι επιπτώσεις που έχουν στην διαχείριση των έργων ΤΠΕ. Αναγνωρίζονται ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση μίας ευέλικτης μεθόδου στο δημόσιο τομέα καθώς και τα πεδία όπου παρουσιάζονται προβλήματα. Οι παράγοντες αυτοί κατηγοριοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Παράγοντες σχετικοί με τους ανθρώπους (1), την οργάνωση και διοίκηση(2), τις διαδικασίες(3) και τα χαρακτηριστικά των έργων(4). Η κατηγοριοποίηση αυτή χρησιμεύει ως πλαίσιο αναφοράς για τη διερευνητική διαδικασία.Στην επόμενη ενότητα διατυπώνονται 3 ερευνητικά ερωτήματα και αναλύεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την απάντησή τους. Συγκεκριμένα διερευνώνται: α)Πρακτικές δημόσιων οργανισμών β)Πρακτικές κυβερνήσεων και γ)Η εφικτότητα των πρακτικών στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Τα δύο πρώτα ερωτήματα επιχειρούνται να απαντηθούν με την αναζήτηση σχετικών περιπτώσεων στη βιβλιογραφία και μετις περιπτώσεις αυτές ασχολούνται οι δύο επόμενες ενότητες.Αρχικά αναφέρονται 8 περιπτώσεις έργων, από 5 χώρες, που αναπτύχθηκαν με ευέλικτο τρόπο σε δημόσιους οργανισμούς. Αναλύονται τα προβλήματα που συνάντησαν, πως επιχειρήθηκε η αντιμετώπισή τους και τα συμπεράσματα που συνάχθηκαν, όπως αναφέρονται στις πηγές. Από τη μελέτη των έργων διαπιστώνουμε το εύρος των παραγόντων που μπορεί να θεωρηθούν σημαντικοί για την επιτυχία ενός ευέλικτου έργου σε δημόσιο οργανισμό και καταλήγουμε σε μία σειρά πρακτικών που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Συνάγουμε επίσης τις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής που οι πρακτικές αυτές θέτουν στους δημόσιους οργανισμούς. Κατόπιν, εξετάζονται οι δημόσιες πολιτικές ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας σχετικά με την προώθηση της ευέλικτης ανάπτυξης στις διοικήσεις των χωρών τους. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις στοχεύουν στη διερεύνηση του πεδίου της ευέλικτης ανάπτυξης στο δημόσιο τόσο ως προς τη διαμόρφωση του εσωτερικού (δημόσιοι οργανισμοί), όσο και ως προς τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος (κυβερνήσεις).Η διατύπωση του 3ουερωτήματος υπαγορεύτηκε από την έλλειψη εμπειρικών δεδομένων για ευέλικτα έργα στην ελληνική δημόσια διοίκηση και κατόπιν της διαπίστωσης ότι η γνώση των ευέλικτων μεθοδολογιών δεν είναι διαδεδομένη στα στελέχη της. Με βάση τις προϋποθέσεις που συνάγονται από τα δύο πρώτα ερωτήματα, εξετάζουμε την εφικτότητα εφαρμογής ευέλικτων μεθόδων στην ελληνική δημόσια διοίκηση με τη βιβλιογραφική μελέτη των γενικότερων χαρακτηριστικών της και με τη διενέργεια συνεντεύξεων με στελέχη της (το ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ). Η προσέγγιση αυτή συμπληρώνεται από την παράθεση μίας περίπτωσης ανάπτυξης ενός μικρού, εσωτερικού έργου με ευέλικτο τρόπο, η περιγραφή του οποίου βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την εξέταση της ελληνικής διοικητικής πραγματικότητας δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς δεν αναγνωρίζονται αρκετές θετικές προϋποθέσεις στο περιβάλλον της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.Στην τελευταία ενότητα αναδεικνύουμε τα ευρήματα από τα δύο πρώτα ερωτήματα, συνθέτοντας τις πρακτικές που προκύπτουν από τη διεθνή εμπειρία, τόσο ως προς τους δημόσιους οργανισμούςόσο και ως προς τις κυβερνήσεις, σε έναν τελικό πίνακα. Η σύνθεσηαυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα βασικό «αποτέλεσμα» (υπό την έννοια του outcome) της εργασίας.Ακόμα, με βάση τα συμπεράσματα από τη διερεύνηση της περίπτωσης της χώρας μας, διατυπώνεται,σε αδρές γραμμές, μία πρόταση για τον ενδεδειγμένο τρόπο εισαγωγής ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξης και διαχείρισης έργων ΤΠΕ στην ελληνική δημόσια διοίκηση, προκρίνοντας την προσεκτική εφαρμογή που ξεκινάει με μικρά, πιλοτικά έργα. Η πρόταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως το δεύτερο σημαντικό «αποτέλεσμα» της εργασίας.
The purpose of this study is to explore the problems, practices and key factors concerning the agile development and management of ICT projects in the public sector. In this context, we analyze eight cases of public sector agile projects and the policies of two governments towards the adoption of agile methods. Also, we estimate the applicability of agile practices in the Greek public administration through a qualitative research approach.The agileapproach to the developmentand management ofICT projects came as an answer to their high failure rates. Evidencesuggesting this factis discussed inthe introduction.The next section is about the conceptual treatment of the topic and is divided into two parts. In the first part (A), the term of agility is defined and its advantages in software development and project management are stated. Next, we describe the core values and principles that make up the «Agile Manifesto», the most important definition text of agile development methodologies. The differences that distinguish agile from traditional methods are analyzed. After outlining the main agile methodologies today (in Annex I there is a detailed description of Scrum, XP and Lean / Kanban) we discuss the hybrid approaches and the main trends in agile development in recent years.On part B we specifically examine agile development in the public sector. Differences between the private and public sector are analyzed as well as the particularities of the public sector and their consequences in the management of ICT projects. Certain key factors that influence the adoption of an agile method in the public sector are outlined, along with problematic issues. These factors consequently fall into 4 categories: Factors concerning people (1), organizational and management factors (2), procedural factors (3) and factors concerning the project characteristics (4). This categorization is used as a framework for the exploratory research.In the next section, 3 research questions are set and the methods used for providing answers arestated. The following are specifically outlined: a) public organizations practices, b) government practices and c) the applicability of these practices in the Greek public administration. We attempt to answer the first two questions by researching specific agile adoption cases as they can be found in secondary sources. These cases are presented in the next two sections.Eight agile project cases from 5 countries which were developed in various public organizations are examined. The problems met during their implementation as well as the practices used to mitigate them and the conclusions drawn are analyzed. From studying these projects, we concludeto a series of practices used to deal with specific problems. Furthermore, we attempt to outline the preconditions required from public organizations in order for these practices to be efficient. Next, the public policies of Great Britain and USA concerning the adoption of agile methodologies from their administrations are examined. These two approaches aim to explore the scope of agile development in the public sector both internally (pubic organizations) and externally (governments).Shaping the 3rd question has been affected by the lack of empirical data about agile projects in the Greek public sector and by the preliminary finding that knowledge of agile methodologies is not widespread among the public sector personnel. The applicability of agile practices in the Greek public sector is assessed by studying its general characteristics and by conducting a series of interviews with key public employees.The assessment is based on the preconditions elaborated while researching the previous questions.This approach is supplemented by an “action research” case, consisting of the agile development of a small, internal project in a public service. The project description can be found in Annex III.The conclusions drawn from the examination of the Greek administrative reality are not encouraging, since not enough positive conditions can be recognized in the environment of the Greek public administration. The final section highlights the findings from the first two questions by listing the practices resulting from international experience in a final table, both in public institutions as well as in governments. This synthesis can be seen as a key outcome of the study. Furthermore, based on the conclusions of theGreek case investigation,a proposal is formed concerning the adoption of agile software development and ICT project management methods for the Greekpublic sector that favors the initial implementation of small, pilot projects. This proposal can be seen as the second key outcome of the study.
Λέξη κλειδί :Ανάπτυξη λογισμικού
Ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης
Agile Manifesto
Δημόσιος τομέας
Ελλάδα
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Voutsas_2015.pdf

Τύπος: application/pdf