ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομική αγορά και πραγματική οικονομία
Δημιουργός :Esatia, Zviad
Συντελεστής :Μπίλιας, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :29σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή αυτό μελετά την σχέση μεταξύ μεταβολών της χρηματοοικονομικής αγοράς της Νέας Υόρκης και μεταβολών στην πραγματική οικονομία. Η περίοδος που χρησιμοποιούμε σε αυτήν την έρευνα είναι 1973–2013. Οι μεταβλητές όπως η βιομηχανική παραγωγή, άνοιγμα ομολόγων, ασφάλιστρο επιτοκίου, βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και μέρισμα χρησιμεύουν ως ερμηνευτικές μεταβλητές που επηρεάζουν την τρέχουσα και την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Το βασικό ερώτημα που τίθεται στην εργασία είναι, σε τι βαθμό και πως επηρεάζει η πραγματική οικονομία της μεταβολές στην χρηματοοικονομική αγορά. Οι μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τις μεταβολές της επενδυτικής ευκαιρίας και της κατανάλωσης, αποτιμώνται στις κεφαλαιαγορές στο βαθμό που η συνδιακύμανση των περιουσιακών στοιχείων με αυτές τις μεταβλητές επηρεάζουν τις αναμενόμενες αποδόσεις των1. Από εμπειρικές έρευνες όπως Chen, Roll and Ross (1986), αποδεικνύεται ότι οι μεταβλητές όπως συνολική βιομηχανική παραγωγή, διαφορά μεταξύ αποδόσεων των υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων ομολόγων, διαφορά μεταξύ αποδόσεων των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων κρατικών ομολόγων και η μερισματική απόδοση παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Τα μοντέλα γενικής ισορροπίας συνιστούν ότι η μακροοικονομία θα πρέπει να σχετίζεται με τις αποδόσεις περιουσιακών στοιχείων. Είναι σημαντικό να ξέρουμε αν οι ερμηνευτικές μεταβλητές, που αναφέραμε, σχετίζονται με την πραγματική οικονομία με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συνεπής στην πρόβλεψη των περιουσιακών στοιχείων. Στο πρώτο βήμα γίνεται ανασκόπηση των συσχετίσεων του ασφαλίστρου κινδύνου του χρηματιστικού (είναι η διαφορά του δείκτη S&P500 με ακίνδυνο επιτόκιο) με τις ερμηνευτικές μεταβλητές. Στο δεύτερο τμήμα γίνεται προσπάθεια να δούμε ποια είναι η σχέση των ερμηνευτικών μεταβλητών με την τρέχουσα και την μελλοντική οικονομική ευημερία. Στο τρίτο μέρος συσχετίζουμε τις μεταβλητές της πραγματικής οικονομίας με το ασφάλιστρο κινδύνου της χρηματοοικονομικής αγοράς (με την υπερβάλλουσα απόδοση της χρηματοοικονομικής αγοράς). Βασική υπόθεση για αυτό το τμήμα είναι ότι το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς, ή στην περίπτωση μας η υπερβάλλουσα απόδοση της χρηματοοικονομικής αγοράς, σχετίζεται αρνητικά με την αναμενόμενη τιμή της τρέχουσας οικονομικής ανάπτυξης και θετικά με την αναμενόμενη τιμή της οικονομικής ανάπτυξης του μέλλοντος.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική αγορά
Πραγματική οικονομία
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Ημερομηνία :23-03-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Esatia_2016.pdf

Τύπος: application/pdf