ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ι. Εκτίμηση Ακινήτου ΙΙ. Θεματικοί Χάρτες GIS ΙΙΙ. Μετάφραση Δοκιμίου
Δημιουργός :Νικολοπούλου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :145σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη τα αποία αναλύονται παρακάτω:Ι. Εκτίμηση εμπορικής αξίας διαμερίσματος στο Κολωνάκι.Η εκτίμηση πραγματοποιηθήκε με βάση τα Ευρωπαικά και Διεθνή Πρότυπα Εκτιμητικής. Ερευνήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και του ακινήτου καθώς και τα στοιχεία της τοπικής κτηματαγοράς τα οποία διαμόρφωσαν την τελική εμπορική αξία του ακινήτου.ΙΙ. Δημιουργία θεματικών χαρτών με τη χρήση του προγράμματος GIS που αφορά διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα στο Κολωνάκι.Προσπαθήσαμε να ψηφιοποιήσουμε πληροφορίες που αφορούν τη θέση και τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων στο Κολωνάκι έτσι ώστε να δημιουργήσουμε χάρτες που θα παρουσιάζουν με εύκολα αναγνώσιμο τρόπο στον υποψήφιο αγοραστή τα ακίνητα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.ΙΙΙ. Μετάφραση οικονομικού κειμένου από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσαΜεταφράσαμε το ακόλουθο δοκίμιο: «Δυσδιάστατες Επιπτώσεις των Οικονομικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών αλλαγών και η Αγορά Κατοικίας της Νέας Ζηλανδίας»
This paper consists of three parts which are discussed in detail below:I. Evaluation of the market value of an apartment in Kolonaki.The estimation was based on the European and International Valuation Standards. We researched the area and property specific characteristics and and the local real estate market which defined the final market value of the property.II. Creation of thematic maps using the GIS program regarding available properties for sale in Kolonaki.We tried to digitize information concerning the location and characteristics of the available properties for sale in Kolonaki. Then concerning the needs of hypothetical customers , we created maps that present the houses that meet their requirements.III. Translation of an economic essay from English into GreekWe translated the following essay: "Bi-Directional Impacts of Economic, Social and Environmental Changes and the New Zealand Housing Market".
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση ακινήτων
Θεματικοί χάρτες GIS
Αγορά κατοικίας
Νέα Ζηλανδία
Ημερομηνία :30-06-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolopoulou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf