ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών & η επίδραση της οικονομικής κρίσης
Δημιουργός :Βέτσικα, Αικατερίνα
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία, εκπονηθείσα στα πλαίσια απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, άπτεται του φαινομένου της χειραγώγησης κερδών και επιχειρεί να εντοπίσει και να τεκμηριώσει επιστημονικά, πιθανή επίδραση της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2008. Για την υλοποίηση των παραπάνω πραγματοποιείται αρχικά προσπάθεια απόδοσης της έννοιας και ορισμού του φαινομένου, που μπορεί να συνοψιστεί ως η σκόπιμη επιλογή λογιστικών πολιτικών προς παραπλάνηση των ενδιαφερόμενων μερών, της οποίας έπεται η παράθεση των διαφόρων μεθόδων υλοποίησης του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διάφορα κίνητρα που υποκινούν τα στελέχη που υποπίπτουν σε χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος μιας επιχείρησης, αλλά και οι παράγοντες που φαίνεται να αποδεικνύονται κατασταλτικοί του φαινομένου. Επιπροσθέτως, γίνεται μια ανασκόπηση μερικών μόνο υποδειγμάτων εντοπισμού από την πληθώρα αυτών που έχουν αναπτύξει ερευνητές. Ολοκληρώνοντας την θεωρητική προσέγγιση του υπό εξέταση αντικειμένου, γίνεται ανασκόπηση των ευρημάτων προγενέστερων ερευνών της συσχέτισης της χειραγώγησης κερδών με την οικονομική κρίση, που καταλήγουν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η εμπειρική ανάλυση του ζητήματος υλοποιείται για ένα δείγμα εταιρειών της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, χωρών διαφορετικής δημοσιονομικής σταθερότητας και επακόλουθης ευπάθειας στην οικονομική κρίση, χρησιμοποιώντας το M-Score που ανέπτυξε ο καθηγητής Messod D.Beneish• έναν δείκτη που προκύπτει από ένα σταθμισμένο υπόδειγμα οχτώ μεταβλητών - δεικτών που υπολογίζονται από στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας. Η εφαρμογή του για το δείγμα εταιρειών για το χρονικό διάστημα 2006-2016 οδηγεί σε συμπεράσματα περί μείωσης της χειραγώγησης στο διάστημα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν μεγαλύτερη μείωση της για τη χώρα που υπέστη σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και έρχονται σε συμφωνία με αρκετές έρευνες που εξετάζουν παρόμοιο δείγμα για την ίδια χρονική περίοδο.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Οικονομική κρίση
Κίνητρα
M-score
Ημερομηνία :30-09-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vetsika_2018.pdf

Τύπος: application/pdf