ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μια εμπειρική διερεύνηση των σχέσεων της αυθεντικότητας, υπαρξιακής σκέψης και εμπιστοσύνης στα πλαίσια της Θεωρίας της Αυθεντικής Ηγεσίας
Δημιουργός :Αγαπητού, Βασιλική
Συντελεστής :Μπουραντάς, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :275σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το κεφάλαιο 2 εστιάζει στην εξέλιξη της μελέτης της ηγεσίας, ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια της επιστημονικής μελέτης της και καταλήγοντας στις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των κυριότερων θεωριών ηγεσίας, οι οποίες προσεγγίζονται με κριτική διάθεση σε σχέση με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Επιπλέον, εντοπίζονται και επισημαίνονται οι σχετικές με την ηγεσία θεωρητικές βάσεις, πάνω στις οποίες στηρίζεται το εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσας διατριβής. Το κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται γύρω από την κεντρική για τη διατριβή έννοια της αυθεντικότητας. Το κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη: στο πρώτο, πραγματοποιείται μια περιεκτική ιστορική αναδρομή της έννοιας της αυθεντικότητας. Η χρονολογική αφετηρία είναι η αρχαιοελληνική σκέψη, στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες προσεγγίσεις της υπαρξιστικής φιλοσοφίας, όπου η αυθεντικότητα είναι κεντρικής σημασίας ζήτημα, ενώ αυτό το πρώτο μέρος κλείνει με τις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρήσεις, εστιάζοντας στο πολυδιάστατο μοντέλο των Kernis και Goldman (2006), πάνω στο οποίο βασίστηκε η παρούσα διατριβή. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, αναπτύσσεται το μοντέλο της αυθεντικής ηγεσίας, αυτής της νέας θεωρίας ηγεσίας η οποία έχει λάβει ιδιαίτερης προσοχής από την επιστημονική κοινότητα και είναι πολλά υποσχόμενη. Στο τελευταίο μέρος, πραγματοποιείται μια κριτική εξέταση της σύνδεσης των δύο προηγούμενων αναλύσεων, δηλαδή της αυθεντικότητας και της αυθεντικής ηγεσίας, προκειμένου να διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο η πρώτη έχει ενσωματωθεί στη δεύτερη, καθώς και να συζητηθούν οι παρανοήσεις που έχουν προκύψει σχετικά με το πώς οι ερευνητές έχουν χειριστεί την αυθεντικότητα, δυσχεραίνοντας την ευρεία κατανόηση και αποδοχή του μοντέλου της αυθεντικής ηγεσίας. Το κεφάλαιο 4 είναι αφιερωμένο στην επεξήγηση της έννοιας της υπαρξιακής σκέψης. Αναφερόμενοι στην αρχική ιδέα του Howard Gardner, προχωράμε στον ορισμό της έννοιας όπως χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη διατριβή, στον εννοιολογικό διαχωρισμό της από παρόμοια ιδεολογικά κατασκευάσματα (π.χ.. πνευματική νοημοσύνη), και στις δυσκολίες μέτρησής της. Το κεφάλαιο κλείνει με μια συζήτηση σχετικά με το πώς αυτή η φιλοσοφική έννοια μπορεί να ενταχθεί στο σύγχρονο οργανωσιακό περιβάλλον και αναπτύσσεται μια προβληματική σχετικά με τον τρόπο που συνδέεται με την ηγεσία. Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η θεωρητική ανάλυση των κύριων εννοιών της διδακτορικής διατριβής. Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας και αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα ελεγχθούν με τη βοήθεια των κατάλληλων στατιστικών αναλύσεων. Το κεφάλαιο 6 αναλύει την ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Παρατίθενται επίσης τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας και γίνεται μία εισαγωγή στις τεχνικές ανάλυσης που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να ελεγχθούν οι ερευνητικές υποθέσεις και να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των μεταβλητών του εννοιολογικού πλαισίου. Το κεφάλαιο 7 παρουσιάζει τα περιγραφικά, ποσοτικά ευρήματα της έρευνας τα οποία εμφανίζουν ενδιαφέρον και βοηθούν στην κατανόηση διαστάσεων του θέματος, καθώς και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των υποθέσεων. Τα αποτελέσματα παρέχουν εμπειρική απόδειξη για την αποδοχή ή απόρριψη των υποθέσεων που σχηματίστηκαν στο κεφάλαιο 6. Ακόμα, το κεφάλαιο καλύπτει τα αποτελέσματα της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) και της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis). Με τη βοήθεια της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων γίνεται έλεγχος για το αν οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών του εννοιολογικού πλαισίου συντελούσαν πράγματι στη δημιουργία ισχυρών μεταβλητών και εξηγούσαν υψηλό ποσοστό της διακύμανσης της εκάστοτε μεταβλητής. Με την Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων ελέγξαμε την επάρκεια της θεωρητικής πρόβλεψης σχετικά με τον αριθμό των παραγόντων που βρίσκονται πίσω από το σύνολο μεταβλητών. Στο κεφάλαιο 8, το οποίο συνιστά το καταληκτικό κεφάλαιο αυτής της διατριβής, παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας σε επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Προσδιορίζεται, επίσης, η συμβολή της παρούσας διδακτορικής διατριβής για τη θεωρία και τη διοίκηση, εντοπίζονται οι περιορισμοί στην παρούσα έρευνα και προτείνονται θέματα για μελλοντική έρευνα.
Λέξη κλειδί :Αυθεντικότητα
Υπαρξιακή σκέψη
Εμπιστοσύνη
Θεωρίες ηγεσίας
Αυθεντική ηγεσία
Στατιστική ανάλυση
Ημερομηνία :31-07-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Agapitou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf