ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Tying και Bundling στον ανταγωνισμό
Δημιουργός :Ζάχος, Θεοφάνης
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όλες οι επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, αναζητούν τρόπους και νέες μεθόδους προκειμένου να επιβιώσουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Για το λόγο αυτό, προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες που μπορούν να λάβουν τη μορφή στρατηγικών καταχρηστικής εκμετάλλευσης της Δεσποζούσας Θέσης που έχει μία επιχείρηση στην αγορά που δραστηριοποιείται, συμφωνιών μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και εξαγορές ή συγχωνέυσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Στόχος των ενεργειών αυτών, είναι η βελτίωση και η προστασία της θέσης μίας επιχείρησης στην αγορά. Όμως όταν οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται σε αγορές όπου δραστηριοποιούνται λίγες επιχειρήσεις ή επικρατεί μονοπώλιο, είναι επιζήμιες για το σύνολο της κοινωνίας, καθώς επιρρεάζεται αρνητικά ο ανταγωνισμός και η κοινωνική ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα του ανταγωνισμού, τα οποία ρυθμίζονται με βάση τα άρθρα 81 έως 86. Ιδιαίτερα, στο άρθρο 82 της συνθήκης για την ευρωπαϊκή κοινότητα, εξετάζονται οι στρατηγικές καταχρηστικής εκμετάλλευσης της Δεσπόζουσας Θέσης. Στην κατηγορία των στρατηγικών αυτών ανήκουν τα tying και bundling. Γενικά τα tying και bundling αναφέρονται στην πώληση περισσοτέρων του ενός προϊόντων μαζί και διακρίνονται σε pure tying, mixed tying, pure bundling, mixed bundling. Κάθε επιχείρηση έχει σημαντικά κίνητρα για να εφορμόσει της στρατηγική tying/bundling. Τα κίνητρα αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες : τα κίνητρα αποτελεσματικότητας (efficiency reasons) και τα στρατηγικά κίνητρα (strategic reasons). Τα κίνητρα αποτελεσματικότητας αναφέρονται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, ενώ τα στρατηγικά κίνητρα έχουν ως στόχο το στρατηγικό αποκλεισμό των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων από την αγορά. Γενικά, τα κίνητρα αποτελεσματικότητας θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα για τον ανταγωνισμό σε σύγκριση με τα στρατηγικά κίνητρα. Στα κίνητρα αποτελεσματικότητας ανήκουν η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας, η μείωση των αναποτελεσματικότήτων τιμολόγησης, η επίλυση προβλημάτων πληροφόρησης και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πιο ≪επικίνδυνο≫ για τον ανταγωνισμό είναι το κίνητρο για την ΔιακριτικήΤιμολόγηση, το οποίο έχει να κάνει με τη μείωση των αναποτελεσματικοτήτων τιμολόγησης από την πλευρά των επιχειρήσεων. Στα στρατηγικά κίνητρα ανήκουν τα εμπόδια εισόδου (entry barriers), η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage) η δημιουργία εξωτερικοτήτων δικτύου (network externalities), η έρευνα και ανάπτυξη (R and D), η αποδυνάμωση του ανταγωνισμού(Mitigating Competition), η εφαρμογή τεχνικού bundling (technical bundling), η δέσμευση κατά της εισόδου και η αδιαφάνεια τιμών. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όταν τα tying και bundling χρησιμοποιούνται για στρατηγικούς λόγους, τότε μπορεί να έχουμε αποκλεισμό ανταγωνιστών. Ο τρόπος αποκλεισμού μπορεί να αποδοθεί με μία σειρά από παραδείγματα (αριθμητικά ή μη). Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν μία σειρά από κίνητρα για να εφαρμόσουν το tying και το bundling, οι καταναλωτές δεν επωφελούνται μακροχρόνια από την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται το tying/bundling για στρατηγικούς λόγους, καθώς λόγω του περιορισμού του ανταγωνισμού μειώνεται το πλεόνασμά τους και η κοινωνικής ευημερία που απολαμβάνουν. Αντίθετα, βραχυχρόνια και όταν εφαρμόζεται tying/bundling για λόγους αποτελεσματικότητας, τότε έχουν θετικές επιπτώσεις για το καταναλωτικό κοινό. Για την αντιμετώπιση των στρατηγικών tying και bundling υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, η per se και η rule of reason. Σε δικαστικές διαμάχες, οπώς η περίπτωση της Microsoft στις Η.Π.Α χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο προσεγγίσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τακτικές tying και bundling θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πιθανές μορφές επιθετικής συμπεριφοράς και όχι ως ξεχωριστές στρατηγικές. Όλες οι υποθέσεις που περιλαμβάνουν τα tying και bundling, χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης, καθώς μπορεί να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Ωστόσο η εκάστοτε αρχή ανταγωνισμού που ασχολείται με μία τέτοια υπόθεση πρέπει να εξετάζει πάντα ένα σύνολο παραγόντων, πριν καταλήξει στο οιοδήποτε συμπέρασμα. Αυτό που θα πρέπει να πράξουν οι αρχές ανταγωνισμού, είναι η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στις αγορές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο, παρά η ολική απαγόρευση των τακτικών αυτών.
Λέξη κλειδί :Tying
Bundling (Marketing)
Ανταγωνισμός
Δεσπόζουσα θέση
Κίνητρα αποτελεσματικότητας
Στρατηγικά κίνητρα
Ημερομηνία :27-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zachos_2009.pdf

Τύπος: application/pdf