ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Alternative methods of portfolio management
Δημιουργός :Lazopoulos, Ioannis
Συντελεστής :Topaloglou Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει σαφέστατες βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :v, 47 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The present dissertation intends to summarize and analyze some significant factors that affect the portfolio management and also, to simulate some common investing strategies. The theoretical part of this research is the interpretation of the concept of risk in portfolio management and the analytical presentation of the most important risk types such as market risk, credit risk, operational risk, and liquidity risk. Also, at the theoretical part of this dissertation, we examine the most important risk measurement models which are: Variance, Value-at-Risk (VaR), Conditional Value-at-Risk (CVaR) and Mean Absolute Deviation MAD). The final theme of the theoretical part is an extensive presentation of the strategies that are going to be simulated at the empirical part of this dissertation. More specifically, these strategies are the Equally Weighted Portfolio, Momentum, Contrarian, Equity Market-Neutral, and Risk-on/Risk-off.For the empirical part of this dissertation, we use twenty companies that are components of the Standard & Poor’s 500 (S&P 500) in order to construct a portfolio for every strategy that we mentioned above and to observe the range of its return for the period 31/01/2007 to 30/11/2018. Also, we will present comparison charts among those methods. Finally, this study provides conclusions for the results of the simulated strategies.
Αυτή η διπλωματική εργασία έχει σκοπό να συγκεντρώσει και να αναλύσει κάποιους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την διαχείριση χαρτοφυλακίου και επίσης, να προσομοιώσει κάποιες συνηθισμένες επενδυτικές στρατηγικές. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας είναι η αποτύπωση της έννοιας του κινδύνου στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και η αναλυτική παρουσίαση των πιο σημαντικών ειδών κινδύνου όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Επίσης, στο θεωρητικό κομμάτι εξετάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα μέτρησης κινδύνου: διακύμανση, VaR, CVaR, MAD. Το τελικό κομμάτι του βιβλιογραφικόυ μέρους είναι μια εκτενής παρουσίαση των στρατηγικών που θα προσομοιωθούν στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικές αυτές είναι: Equally Weighted Portfolio, Momentum, Contrarian, Equity Market-Neutral και Risk-on/Risk-off.Για το εμπειρικό κομμάτι της εργασίας χρησιμοποιούμε είκοσι εταιρίες που απαρτίζουν τον S&P 500 ώστε να κατασκευάσουμε ένα χαρτοφυλάκιο για κάθε στρατηγική που αναφέραμε παραπάνω και να παρατηρήσουμε το εύρος των αποδόσεων τους από 31/01/2007 έως 30/11/2018. Επίσης, παρατίθενται συγκριτικά διαγγράμματα για τις στρατηγικές και συμπεράσματα που εξάγονται από αυτά.
Λέξη κλειδί :Portfolio
Risk
Strategies
Χαρτοφυλάκιο
Κίνδυνος
Στρατηγικές
Ημερομηνία έκδοσης :01-02-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :11-02-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lazopoulos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf