ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Earnings management για τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης
Δημιουργός :Μητροπιάς, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η χειραγώγηση των κερδών (earnings management) αποτελεί αντικείμενο έντονων ερευνών για πάνω από είκοσι χρόνια. Η παρούσα διπλωματική επιχειρεί να αναλύσει την συγκεκριμένη έννοια, να παρουσιάσει τους λόγους που προκαλούν το φαινόμενο αυτό καθώς και να αναδείξει τις κυριότερες μεθόδους παραποίησης που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς. Το εμπειρικό μέρος της παρούσας μελέτης έχει ως σκοπό τον εντοπισμό χειραγώγησης στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης. Τα δεδομένα μας αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων (DATASTREAM). Αρχικά, υπολογίσαμε τα συνολικά δεδουλευμένα (total accruals) για όλες τις χώρες. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στο διαχωρισμό τους σε διαφοροποιημένα (discretionary accruals) και μη διαφοροποιημένα (non discretionary accruals) δεδουλευμένα καθώς και στην επεξεργασίας της συνάρτησης απόδοσης και τον εντοπισμό της σχέσης Απόδοσης – Ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες – Σύνολο δεδουλευμένων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πλειονότητα των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν μεγαλύτερους μέσους όρους σε διαφοροποιημένα παρά σε μη διαφοροποιημένα. Με αποτέλεσμα να έχουμε έντονη την ένδειξη της δυνατότητας χειραγώγησης. Αφού η χειραγώγηση έγκειται σε στοιχεία που είναι εύκολο να χειραγωγηθούν (discretionary accruals). Έπειτα, επεξεργαζόμενοι τη συνάρτηση απόδοσης τρέξαμε παλινδρομήσεις ανά χώρα και συνολικά. Τα αποτελέσματα ήταν ενδιαφέροντα. Η θετική συσχέτιση απόδοσης (return) και ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (cash flow from operating activities) ήταν αναμενόμενη. Πράγμα το οποίο εμφανίστηκε τόσο σε συνολικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό που μας έκανε έντονη εντύπωση ήταν η θετική συσχέτιση της μεταβολής της απόδοσης και της μεταβολής των συνολικών δεδουλευμένων. Το γεγονός αυτό επαληθεύτηκε από όλες τις χώρες τόσο συνολικά όσο και ατομικά χωρίς κάποια χώρα να εξαιρείται από αυτό! Με αποτέλεσμα, στις αναπτυσσόμενες χώρες να θεωρείται ως θετικό σήμα στην αγορά η μεταβολή των δεδουλευμένων για την απόδοση μια εταιρίας. Παρόλο που το γεγονός θεωρείται γενικά ως ένδειξη για χειραγώγηση.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Earnings management
Ευρώπη
Europe
Συνολικά δεδουλευμένα
Total accruals
Ημερομηνία :30-10-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mitropias_2012.pdf

Τύπος: application/pdf