ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές (Real earnings management) και οι επιπτώσεις της στη μελλοντική κερδοφορία: η περίπτωση των επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο 2006-2013
Δημιουργός :Μπουραζάνη, Χριστίνα
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της χειραγώγησης κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές (real earnings management) στη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τα έτη 2006-2013.Η χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές ορίζεται ως οι παρεκκλίσεις από τις συνήθεις επιχειρησιακές και λειτουργικές πρακτικές των εταιρειών και πραγματοποιείται με πρωταρχική επιδίωξη την ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων κέρδους (Roychowdhury, 2006). Μια τέτοια ενέργεια, ενδέχεται να παραπλανεί τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) καθώς καλλιεργεί την πεποίθηση ότι οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της οντότητας επιτυγχάνονται στα πλαίσια των συνηθών λειτουργικών της δραστηριοτήτων (Roychowdhury, 2006). Η διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα ενώ παρέχει σημαντικές ενδείξεις αναφορικά με τη συμμετοχή των διοικήσεων των εταιρειών σε τέτοιου είδους δραστηριότητες (Roychowdhury, 2006; Baber et al., 1991; Bartov 1993; Bens et al., 2002). Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές στην Ελλάδα, χώρα η οποία κατά το παρελθόν έχει επιδείξει από τα υψηλότερα ποσοστά χειραγώγησης κερδών παγκοσμίως (Leuz et al., 2003). Επιπρόσθετα, η υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Financial Reporting Standards-IFRS) έχει επιφέρει μία απότομη αύξηση της χειραγώγησης κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές γα τη χώρα (Ferentinou and Anagnostopoulou, 2014). Ταυτόχρονα, μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των IFRS καταγράφεται μία τάση υποκατάστασης της χειραγώγησης κερδών μέσω των λογιστικών δεδουλευμένων με χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα (Ipino and Parbonetti, 2011; Ferentinou and Anagnostopoulou, 2014). Την ίδια στιγμή, περιορισμένη έρευνα έχει εκπονηθεί αναφορικά με τις επιπτώσεις της χειραγώγησης κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές στη μελλοντική κερδοφορία με τη σχετική βιβλιογραφία να εκφράζει τις ανησυχίες της αναφορικά με τα κόστη που ενδέχεται να επιφέρει μία τέτοια ενέργεια στην επακόλουθη απόδοση των επιχειρήσεων (Ewert & Wagenhofer, 2005; Roychowdhury, 2006). Περαιτέρω, οι έρευνες πάνω στο θέμα δεν καταλήγουν σε όμοια ευρήματα (ενδεικτικά Gunny 2010, Taylor and Xu 2010). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η παρούσα μελέτη εστιάζει στην περίπτωση της ελληνικής αγοράς καθώς είναι αρκετά ενδιαφέρον να διαπιστωθεί εάν η χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές οδηγεί σε δυσμενέστερη επακόλουθη κερδοφορία εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μια υφεσιακή οικονομία όπως είναι η ελληνική. Πιο αναλυτικά, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, αποτελείται από όλες τις ελληνικές εταιρείες που ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τα έτη 2006-2013 ενώ από την ανάλυση εξαιρέθηκαν οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου καθώς και του κλάδου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Με βάση το υπόδειγμα της Gunny (2010) διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ χειραγώγησης κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές και επακόλουθης κερδοφορίας. Στο υπόδειγμα χρησιμοποιείται ένα συγκεντρωτικό μέτρο το οποίο συμβολίζει τη χειραγώγηση και επιπλέον ενσωματώνονται ορισμένες μεταβλητές ελέγχου. Η μελλοντική κερδοφορία αποδίδεται με τη χρήση του δείκτη κερδοφορίας ROA (δείκτης απόδοσης ενεργητικού) ενώ οι επιπτώσεις της χειραγώγησης κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές εξετάζονται μέχρι και τρία έτη μετά (t+3) από το έτος αναφοράς (t). Συμπερασματικά, η χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές δεν επιδρά σημαντικά στην επακόλουθη κερδοφορία των εταιρειών. Ο συντελεστής της μεταβλητής που αναπαριστά τη χειραγώγηση κερδών, δεν κρίνεται στατιστικά σημαντικός για κανένα από τα έτη της παρούσας έρευνας υποδηλώνοντας ότι η χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές δεν επηρεάζει αρνητικά τη μελλοντική κερδοφορία των εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τα έτη 2006-2013.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές
Λογιστικά δεδουλευμένα
Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Κερδοφορία
Ημερομηνία :30-06-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpourazani_2015.pdf

Τύπος: application/pdf