ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Macroeconomic models of endogenous growth focusing on human capital
Εναλλακτικός τίτλος :Μακροοικονομικά μοντέλα ενδογενούς ανάπτυξης με έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
Δημιουργός :Theodorakakis, Georgios
Συντελεστής :Philippopoulos, Apostolis (Επιβλέπων καθηγητής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :125 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6941
Περίληψη :This thesis reviews certain economic growth models focusing primarily on the roles that human capital can play. Human capital is very versatile, in the sense it can be used in different methods and affect economic growth via multiple different mechanisms. Using the Solow-Swan and Ramsey models as benchmarks, I present three different ways in which the literature of economic growth has been using human capital. The first method presented, is the use of human capital in order to broaden the notion of capital in such a way as to make the investment and accumulation of stocks cause economic growth to be constant and positive in the long run. Furthermore, with the use of certain constraints and adjustment costs on investment, these models can help provide one reasoning as to why different countries have different growth rates, different transitional dynamics, as well as different speeds of relative convergence, depending on which capital stock is in relative abundance.The second method presented, is the use of human capital in order to endogenize technological progress and thus endogenizing economic growth (Romer 1990). In this case, the effects of human capital accumulation and allocation towards technological change are fundamental issues of long-term growth and thus also provide reasoning as to why rich and poor countries differ so much on their respective long-term growth rates; why convergence in absolute terms is not warranted; and why international trade and economy openness can be beneficial to all countries. The last method presented, is the use of human capital in enhancing the transitional dynamics towards an economy’s steady state. Using migration, these models show that migrants, who inseparably, carry their accumulated human capital with them, can affect the economic development and the transition of their origin and destination economies in different ways.
Η διπλωματική αυτή παρουσιάζει κάποια μακροοικονομικά μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης με έμφαση στον ρόλο του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Βασική παρατήρηση είναι η ευελιξία του ανθρωπίνου κεφαλαίου καθώς, αναλόγως του πως χρησιμοποιείται, επιρεάζει την οικονομική ανάπτυξη με διάφορους τρόπους. Χρησιμοποιώντας ως βάση σύγκρισης τα μοντέλα ανάπτυξης των Solow-Swan και Ramsey, παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές χρήσεις του ανθρωπίνου κεφαλαίου στα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης. Η πρώτη μέθοδος, διευρύνει την έννοια του κεφαλαίου ώστε να συμπεριλάβει τόσο το φυσικό όσο και το ανθρώπινο. Με αυτόν τον τρόπο η συσσώρευση κεφαλαίου είναι δυνάμενη να δημιουργήσει θετικό μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας κάποιους περιορισμούς (μη αρνητικότητας) και κόστη προσαρμογής των επενδύσεων, επιστρέφουν στο μοντέλο οι δυναμικές διαστάσεις, η σύγκλιση στο στάσιμο σημείο, και το μοντέλο παρέχει μια εξήγηση του γιατί διαφορετικές οικονομίες απολαμβάνουν διαφορετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Η δεύτερη μέθοδος, χρησιμοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιο ως εισροή στο κλάδο έρευνας και ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η τεχνολογική εξέλιξη να είναι ενδογενής καθώς και η οικονομική ανάπτυξη (Romer 1990). Με την μέθοδο αυτή, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η συσσώρευση του και κυρίως η κατανομή του ανά τους κλάδους της οικονομίας, είναι μείζον ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης. Η τελευταία μέθοδος, παρουσιάζει το πως το ανθρώπινο κεφάλαιο που μεταφέρετε μέσω των μεταναστών, μπορεί να επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και κυρίως τη δυναμική της μετάβασης των χωρών προέλευσης και υποδοχής των μεταναστών.
Λέξη κλειδί :Endogenous growth
Human capital
Migration
Ενδογενής ανάπτυξη
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Μετανάστευση
Διαθέσιμο από :2019-03-28 17:29:52
Ημερομηνία έκδοσης :01/29/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-28 17:29:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theodorakakis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf