ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υιοθέτηση ηλεκτρονικού καταστήματος σε B2B αγορές
Εναλλακτικός τίτλος :E-shop in B2B markets
Δημιουργός :Κούζας, Ιάκωβος
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA μερικής φοίτησης 2016-2018
Φυσική περιγραφή :95 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6943
Περίληψη :Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γίνει μια όλο και πιο σημαντική πηγή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Επιτρέπει στις εταιρείες όχι μόνο να μειώσουν το κόστος συναλλαγών και να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων υπηρεσιών, αλλά και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα σε συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Έτσι, ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει πώς ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να υιοθετήσει πρακτικές για Β2Β αγορές, όπως και η παράθεση των παραγόντων επιτυχίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της συνεχούς αύξησης του ρόλου των υπηρεσιών στις αγορές B2B και της ταχείας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας, παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες έτσι ώστε να έχουν μεγάλη πρακτική και θεωρητική σημασία για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι αποτελεί ανασκόπηση και συνοψίζει ένα ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο για το θέμα αυτό, θα μπορούσε να επιλεγεί ως βάση για περαιτέρω έρευνα σχετικά με διαφορετικές στρατηγικές στις αγορές B2B και την ανάλυση του ρόλου του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης δίνονται πληροφορίες καθοδήγησης για τους διαχειριστές των ηλεκτρονικών καταστημάτων και τους δίνει μια άποψη για το πώς το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις τους. Ως εκ τούτου, μπορεί να υποστηρίξει τους διαχειριστές στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, κατά τον ορισμό, την εφαρμογή και την εφαρμογή της στρατηγικής για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, γίνεται μια εκτενής μελέτη των αποτελεσματικών παραγόντων για την επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου B2B που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ίδιων των επιχειρήσεων. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Οι κρίσιμοι παράγοντες χωρίζονται σε τέσσερις κύριες ομάδες όπου είναι η επιχειρηματική υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό, η διεπαφή πελάτη και η τεχνική υποδομή. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναλύονται καλύτερα στα παρακάτω κεφάλαια.
E-commerce has become an increasingly important source of competitive advantage for B2B business. It allows companies not only to reduce transaction costs and offer a wide range of additional services, but also to enhance efficiency in cooperation with their customers and suppliers. Thus, the aim of this dissertation is to investigate how an online store can adopt practices for B2B markets, as well as the quote of the success factors of an online store. In the context of the globalization of the economy, the continuous growth of the role of services in the B2B markets and the rapid development of information technologies, information below is presented so that they have great practical and theoretical significance for the business environment. As it is a review and summarizes a broad theoretical background on this issue, it could be chosen as the basis for further research on different B2B strategies and analyzing the role of e-commerce. Also, guidance information is given to managers and gives them an insight into how e-commerce can be used by their businesses. Therefore, it can support decision-makers in e-commerce investments when defining, implementing and implementing the e-commerce strategy. Also, there is an extensive study of the effective factors for the success of B2B e-commerce under the control of the companies themselves. These factors include the individual business characteristics. Critical factors are divided into four main groups where business infrastructure, human resources, client interface and technical infrastructure are. These elements are best analyzed in the chapters below.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό κατάστημα
Αγορά
Εμπόριο
E-shop
Market
Trade
Διαθέσιμο από :2019-03-30 10:25:58
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-30 10:25:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kouzas_2018.pdf

Τύπος: application/pdf