ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exploitation of IT research results and the creation of innovation in the context of collaborative Transport R&D projects
Εναλλακτικός τίτλος :Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και δημιουργία καινοτομίας στα πλαίσια συνεργατικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης Πληροφορικής στο χώρο των Μεταφορών
Δημιουργός :Γιαννόπουλος, Αθανάσιος
Giannopoulos, Athanasios
Συντελεστής :Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πραματάρη, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Σόντερκβιστ, Κλας-Έρικ (Εξεταστής)
Γιαννής, Γεώργιος (Εξεταστής)
Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :225p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει τους παράγοντες και τις συνθήκες που επηρεάζουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων πληροφορικής των ερευνητικών έργων, κυρίως αυτών που γίνονται με δημόσια χρηματοδότηση, για την παραγωγή τελικών εμπορικών προϊόντων και καινοτομίας. Το πεδίο εφαρμογής που εξετάζεται είναι ο τομέας των Μεταφορών και ειδικότερα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ). Εφαρμόζοντας ένα συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων, οι γνώσεις και η εμπειρία ειδικών στον χώρο των μεταφορών χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των πιθανών καθοριστικών παραγόντων, οι οποίοι στη συνέχεια αξιολογούνται εμπειρικά μέσω μιας πανευρωπαϊκής έρευνας ερωτηματολογίων. Η επιτυχής εκμετάλλευση και η υλοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που συνήθως παράγουν καινοτομία προϊόντων ή διαδικασιών, συσχετίζονται με τρεις κατηγορίες παραγόντων. Αυτές αφορούν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το περιβάλλον του ερευνητικού έργου και τέλος τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το ερευνητικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας δείχνουν ότι οι οργανώσεις απολαμβάνουν μεγαλύτερες επιπτώσεις καινοτομίας από τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης υπό τον όρο των εγγενών χαρακτηριστικών τους καθώς επίσης και των εγγενών χαρακτηριστικών της διερευνηθείσας τεχνολογίας και του περιβάλλοντος στο οποίο θα να εφαρμοστεί αυτή.
This thesis investigates factors that influence the innovation impacts realized by organizations participating in publicly funded collaborative Transport R&D projects. Applying a mix of qualitative and quantitative research methods, key Transport expert’s knowledge and experience is utilized to identify potential determining factors, which are then empirically validated through a pan-European questionnaire survey. Successful exploitation and implementation of research results which typically produces product or process innovation, are found to be related to three categories of factors: Firm-related, which relate to company internal characteristics, Project-related, which relate to the characteristics of the collaborative research project and Research context-related. The main findings of the thesis show that organizations enjoy greater innovation impacts from their participation in publicly funded collaborative Transport R&D projects conditional on the intrinsic characteristics of the organization undertaking the exploitation and on the intrinsic characteristics of the explored technology and the environment in which it will be applied to.
Λέξη κλειδί :Καινοτομία
Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Μεταφορές
Innovation
Exploitation of research results
Transportation
Ημερομηνία έκδοσης :30-04-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :03-06-2019
Ημερομηνία αποδοχής :03-06-2019
Άδεια χρήσης :
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Γιαννόπουλος, Αθανάσιος

Αρχείο: Giannopoulos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf