ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Non-performing loans: opportunity out of adversity?
Εναλλακτικός τίτλος :Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια: οι ευκαιρίες της αντιξοότητας;
Δημιουργός :Bairaktaris-Petrovic, Andreas
Συντελεστής :Pagoulatos, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Blavoukos, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Includes annex and bibliographical references.
Φυσική περιγραφή :65 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7063
Περίληψη :Non-performing loans have been recognized as an impediment to further financial integration in the Eurozone bringing to light a series of new challenges in the way towards the banking union and has also highlighted to a large extent the weaknesses of the project. This thesis revolves around the subject of credit risk management in the EU periphery, notably Greece and Italy who have most been affected by this issue. It constitutes an effort to provide an integrated analysis of the determinants and the role of NPLs in the operation of the banking system and an exhaustive taxonomy of the available solutions with their respective evaluation. The recent experiences of Greece and Italy along with their distinct characteristics are used as a comparative framework to facilitate the extraction of useful conclusions upon this topic.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν αναγνωριστεί ως εμπόδιο στην περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρωζώνη, φέροντας στο προσκήνιο μια σειρά νέων προκλήσεων προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ένωσης, αναδεικνύοντας επίσης ορισμένες αδυναμίες του εγχειρήματος. Η παρούσα εργασία περιστρέφεται γύρω από το θέμα της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό το φαινόμενο. Αποτελεί μια προσπάθεια να δοθεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων και του ρόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και μια εξαντλητική ταξινόμηση/αξιολόγηση των διαθέσιμων λύσεων. Οι πρόσφατες εμπειρίες της Ελλάδας και της Ιταλίας, σε συνδυασμό με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιούνται ως συγκριτικό πλαίσιο για να διευκολύνουν την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων στο συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο.
Λέξη κλειδί :Non-performing loans
Financial Integration
Asset Management Company
Greece
Italy
Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια
Χρηματοοικονομική ολοκλήρωση
Τραπεζική ένωση
Ελλάδα
Ιταλία
Διαθέσιμο από :2019-06-14 17:49:19
Ημερομηνία έκδοσης :06/14/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-14 17:49:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bairaktaris_2019.pdf

Τύπος: application/pdf