ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The changing shape of the fertility curve in modern populations
Εναλλακτικός τίτλος :Εξέλιξη της καμπύλης γεννητικότητας σε σύγχρονους πληθυσμούς
Δημιουργός :Karamanidis, Athanasios I.
Καραμανίδης, Αθανάσιος Η.
Συντελεστής :Kostaki, Anastasia (Επιβλέπων καθηγητής)
Papageorgiou, Ioulia (Εξεταστής)
Psarakis, Stelios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xiii, 85 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7067
Περίληψη :The age specific fertility pattern has a typical shape common in all human populations through years. In order to describe this shape a number of parametric models have been proposed. In recent developed populations, the shape of the age specific fertility rates exhibits a deviation from the classical one.This thesis describes the evolution of the shape of the fertility curve (first birth order) in several developed populations as Greece, United Kingdom,Spain, Sweden, Bulgaria, France, Italy, Norway, U.S.A. and Ireland, using the models Peristera - Kostaki and Peristera - Kostaki Mixture. Furthermore,we discuss the possible causes that lead to the changing shape of the fertility curve in modern populations and we provide some concluding remarks.
Η καμπύλη γεννητικότητας έχει μια τυπική μορφή που είναι κοινή σε όλους τουςανθρώπινους πληθυσμούς εδώ και χρόνια. Για την περιγραφή του συγκεκριμένουσχήματος έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία αρκετά παραμετρικά μοντέλα. ΄Ομως,σε σύγχρονους αναπτυγμένους πληθυσμούς, το σχήμα του ειδικού κατά ηλικίασυντελεστή γεννητικότητας εμφανίζει απόκλιση από το συνηθισμένο. Σκοπόςτης συγκεκριμένης εργασίας είναι να περιγράψει την εξέλιξη του σχήματος τηςκαμπύλης γεννητικότητας σε αρκετούς ανεπτυγμένους πληθυσμούς όπως : Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, ΗΠΑ και Ιρλανδία εφαρμόζοντας σε βάσεις δεδομένων σχετικά με τις πρώτεςγεννήσεις τα μοντέλα Περιστέρα - Κωστάκη και Περιστέρα - Κωστάκη Σύνθεση.Επιπλέον, συζητάμε για τα πιθανά αίτια που οδηγούν στο νέο σχήμα της καμπύληςγεννητικότητας στους σύγχρονους πληθυσμούς.
Λέξη κλειδί :Ειδικός κατά ηλικία συντελεστής γεννητικότητας
Καμπύλη γεννητικότητας
Γεννητικότητα
Age specific fertility rate
Fertility curve
Fertility
Διαθέσιμο από :2019-06-19 18:49:44
Ημερομηνία έκδοσης :06/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-19 18:49:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karamanidis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf