ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Environmental pollution and economic growth
Εναλλακτικός τίτλος :Μόλυνση του περιβάλλοντος και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Nomikou-Lazarou, Irene
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7082
Περίληψη :This essay presents briefly the growth literature focusing on how different growth models take into account the environmental factor. Natural environment inserts into production procedure through the use of natural resources as raw materials needed for the production of the final good. Throughout this dissertation we observe economic literature concerned about how to model environmental pollution and in extension how to treat the phenomenon of pollution accumulation as economic growth increases in order to sustain economic growth in perpetuity.
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η βιβλιογραφία της οικονομικής μεγέθυνσης δίνοντας έμφαση στο πως τα διαφορετικά μοντέλα λαμβάνουν υπόψη τους τον περιβαλλοντικό παράγοντα. Το φυσικό περιβάλλον εισέρχεται μέσα στην παραγωγική διαδικασία μέσω της χρήσης φυσικών πόρων ως πρώτες ύλες, αναγκαίες για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Σε όλο το εύρος της διπλωματικής αυτής εργασίας, παρατηρούμε το πώς γίνεται η μοντελοποίηση της περιβαλλοντικής μόλυνσης και κατ’ επέκταση πως γίνεται η διαχείριση του φαινομένου της συσσώρευσης της μόλυνσης του περιβάλλοντος, καθώς η οικονομική μεγέθυνση αυξάνεται έτσι ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί αυτός ο αύξων ρυθμός εις το διηνεκές.
Λέξη κλειδί :Growth models
Natural environment
Pollution
Ημερομηνία :31-03-2019
Διαθέσιμο από :2019-07-02 11:25:41
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-02 11:25:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nomikou-Lazarou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf