ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομικά παράγωγα και ναυτιλία
Δημιουργός :Γιάκας, Γεώργιος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσιώνας, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα αποτελούν αξιόγραφα των οποίων η τιμή καθορίζεται άμεσα από την τιμή του υποκείμενου τίτλου και μπορούν να απαντηθούν με τη μορφή προσθεσμιακού συμβολαίου, συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματος προαίρεσης, ανταλλαγής, αλλά και λοιπών πιστωτικών παραγώγων. Η Οδηγία 2004/39/Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει αναλυτικά τους υποκείμενους τίτλους για την ανάπτυξη παραγώγων, ενώ επίσης καθορίζει και τη λειτουργία των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων. Στα περιεχόμενα της εν λόγω οδηγίας περιλαμβάνονται επίσης τα παράγωγα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου, οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών, οι κινητές αξίες, τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης που σχετίζεται με κλιματικές μεταβλητές ή με τον πληθωρισμό, όπως και κάθε άλλο παράγωγο που σχετίζεται με δείκτες, μέτρα, περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις τα οποία φέρουν χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων. Η χρήση παραγώγων είναι ωφέλιμη για μια οικονομία εξαιτίας του γεγονότος ότι μέσω αυτών αποκαλύπτονται οι τιμές των υποκείμενων τίτλων όπως αυτές θα διαμορφωθούν σε μελλοντικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν σε αύξηση της ρευστότητας στην αγορά ενδιαφέροντος. Στη σημερινή πραγματικότητα τις σημαντικότερες κατηγορίες παραγώγων αποτελούν αυτές των προθεσμιακών συμβολαίων, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των δικαιωμάτων προαίρεσης και των συμφωνιών ανταλλαγής Tα προσθεσμιακά συμβόλαια αποτελούν μία σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ δύο μερών τα οποία έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν ή να πωλήσουν έναν τίτλο ή ένα αγαθό σε μία μελλοντική προκαθορισμένη ημερομηνία και τιμή, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αντιστοιχούν σε συμφωνίες για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου που λαμβάνουν χώρα μόνο σε ενδοχρηματιστηριακές αγορές. Όσον αφορά στα δικαιώματα προαίρεσης αυτά χρησιμεύουν κυρίως για την πραγμάτευση συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων, μετοχών και εμπορευμάτων, ενώ τέλος, οι συμφωνίες ανταλλαγής πραγματοποιούνται μεταξύ δύο εμπλεκόμενων μερών τα οποία συμφωνούν να ανταλλάξουν μία σειρά προκαθορισμένων πληρωμών σε μία μελλοντική περίοδο. Με τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να εφαρμοσθούν απλές στρατηγικές όπως είναι η αγοραπωλησία ενός δικαιώματος αγοράς ή η αγοραπωλησία ενός δικαιώματος πώλησης, αλλά και πιο σύνθετες στρατηγικές, όπως είναι οι spread και straddle. Η επιλογή μίας στρατηγικής από έναν επενδυτή βασίζεται στις προβλέψεις που έχει πραγματοποιήσει για τις μελλοντικές τάσεις, στον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει κσθώς και στον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί τα δικαιώματα προαίρεσης. Στο ίδιο μήκος κύματος, στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με κύριο στόχο την αντιστάθμιση του κινδύνου και την εξισορρόπηση της κερδοσκοπίας. Τα ναυτιλιακά παράγωγα αποτελούν μια ειδική κατηγορία παραγώγων αποτελώντας ένα εξωχρηματιστηριακό προϊόν το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους πλοιοκτήτες, τους ναυλωτές, τους διαχειριστές πλοίων και τους εμπόρους να προστατεύονται από τη μεταβλητότητα των τιμών. Η αξία του εν λόγω τύπου παραγώγων προκύπτει από τις τιμές των ναύλων που ανακοινώνονται από το Βαλτικό Χρηματιστήριο και από τον ναυλομεσιτικό οίκο Platts, με τους επενδυτές στις τιμές αυτές να εμπορεύονται τις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς είτε για αντισταθμιστικούς είτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ναυτιλιακών παραγώγων σχετίζονται με τη δυνατότητα που προσδίδουν σε μία επιχείρηση να εισαχθεί στην αγορά χωρίς να είναι απαραίτητο να διαθέτει πλοία, φορτία κ.α., με την απλότητα και ευκολία στη διαπραγμάτευση που τα διακρίνει, με την αυξημένη ικανότητα που αποδίδουν στον επενδυτή για διαχείριση του κινδύνου και για πρόσβαση σε δείκτες εκτίμησης των τιμών των ναύλων, καθώς και με την ευελιξία όσον αφορά στη αγοραπωλησία θέσεων πριν τη λήξη των συμβολαίων και την ευκολία στο κλείσιμο των θέσεων.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικά παράγωγα
Προθεσμιακά συμβόλαια
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Δικαιώματα προαίρεσης
Συμφωνίες ανταλλαγής
Ναυτιλιακή αγορά
Ναυτιλιακά παράγωγα
Ημερομηνία :28-02-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :03-07-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giakas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf