ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Empirical analysis on international diversification
Εναλλακτικός τίτλος :Εμπειρική ανάλυση στη διεθνή διαφοροποίηση
Δημιουργός :Koutouratsa, Elpida Niki
Κουτουράτσα, Ελπίδα-Νίκη
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsakloglou, Panos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :184 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7105
Περίληψη :The thesis examines the scopes of international diversification by developing a stohastic modeling method that involves risks in international investments (currency and market risk). The purpose of this approach is the the achievement of balance between expected return and risk. The analysis is under the scope of an American investor who allocates income between United States, United Kingdom and Japan in bond and stock indices. Repeated optimization problems are solved in a montlhy basis for the successive months from December 2014 to May 2018 for three investor types (risk lover,risk averse, risk neutral). For each type, different mathematical models were used in order to show the differences in risk preferences for each type. Variables in our analysis were considered the montlhy prices of the indices and exchange rates that were used (Japanese Yen to US Dollar, British Pound to US Dollar). The next step after the solvement of the optimization problems is the estimation of the cumulative returns and risk-adjusted measures for all investor types. The comparison of the ex-post cumulative returns and risk- adjusted measures, showed that the portfolio of risk averse exhibited superior performance since he achieved more effective diversification among markets. We concluded that the balance between expected return and risk was achieved according to the results presented by risk averse. Furthermore, the benefits of international diversification were clear, and the nature of the optimization model involving the historical evolution of variables was effective for international portfolio management.
Η διπλωματική εργασία εξετάζει τα πλαίσια της διεθνούς διαφοροποίησης μέσω της ανάπτυξης ενός στοχαστικού προγράμματος λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους στις διεθνείς επενδύσεις (συναλλαγματικός και κίνδυνος αγοράς.) Στόχος είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου. Η ανάλυση είναι από την οπτική ενός Αμερικάνου Επενδυτή που διοχετεύει εισόδημα μεταξύ Αμερικής, Αγγλίας και Ιαπωνίας σε δείκτες ομολόγων και μετοχών. Λύνονται προβλήματα βελτιστοποίησης για τρία είδη επενδυτών (risk lover,risk averse,risk neutral) σε μηνιαία βάση, για το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 έως Μαΐου 2018. Για κάθε είδος επενδυτή χρησιμοποιήσαμε διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα για να δείξουμε τις διαφορετικές επί του ρίσκου προτιμήσεις κάθε είδους. Μεταβλητές των προβλημάτων θεωρούνται οι μηνιαίες τιμές των δεικτών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που χρησιμοποιήθηκαν (Ιαπωνικό Γιεν σε Αμερικάνικο Δολάριο, Βρετανική Λίρα σε Αμερικάνικο Δολάριο). Μετά την επίλυση των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων βελτιστοποίησης η σύγκριση αθροιστικών αποδόσεων και μέτρων προσαρμοσμένης επί του κινδύνου απόδοσης, έδειξε ότι την ανώτερη απόδοση κατέγραψε το χαρτοφυλάκιο του risk averse καθώς για κάθε περίοδο πραγματοποιούσε πιο αποτελεσματική διαφοροποίηση μεταξύ των αγορών. Καταλήξαμε πως η ισορροπία μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου επιτεύχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας από τον risk averse. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της διεθνούς διαφοροποίησης ήταν εμφανή, και η φύση του μοντέλου χρησιμοποιώντας την ιστορική εξέλιξη των μεταβλητών ήταν αποτελεσματική για τη διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων.
Λέξη κλειδί :Portfolio theory
Risk
Return
International diversification
Θεωρία χαρτοφυλακίου
Κίνδυνος
Απόδοση
Διεθνής διαφοροποίηση
Διαθέσιμο από :2019-07-17 12:03:40
Ημερομηνία έκδοσης :07/16/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-17 12:03:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koutouratsa_2019.pdf

Τύπος: application/pdf