ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το παρόν και το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών-ψηφιακών νομισμάτων
Δημιουργός :Μάστορας, Ιωάννης
Συντελεστής :Γιαγλής, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι νέες τάσεις στον Τραπεζικό κλάδο στο χώρο των ψηφιακών πληρωμών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως το Distributed Ledger Technology (DLT) και τα Blockchains. Επίσης γίνεται αναφορά στα ψηφιακά πορτοφόλια που τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στο χώρο των πληρωμών στην παγκόσμια αλλά και στην ελληνική αγορά. Γίνεται επίσης εκτεταμένη αναφορά στα νέα ψηφιακά-εικονικά νομίσματα τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν κινήσει την περιέργεια των πολιτών αλλά ακόμα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, παράγονται και ανταλλάσσονται παραμένει ασαφείς για την πλειοψηφία του κόσμου. Λόγω του γεγονότος ότι η εργασία πραγματεύεται θέματα τεχνολογικής φύσεως, πολλές φορές γίνεται χρήση αγγλικών όρων με μετάφραση, όπου αυτό είναι δυνατό, στα ελληνικά. Η εργασία χωρίζεται σε τρία (3) κομμάτια. Το πρώτο είναι το βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας, το δεύτερο η πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου (Google Forms) και το τρίτο η παρουσίαση των συνεντεύξεων που ελήφθησαν από τραπεζικά στελέχη και στελέχη οργανισμών που ασχολούνται με τις νέες αυτές τεχνολογίες ,για την εξαγωγή εμπεριστατωμένων συμπερασμάτων σχετικά με το μέλλον των νέων αυτών τεχνολογιών. Αρχικά στο βιβλιογραφικό κομμάτι της εργασίας γίνεται αναφορά στο πώς ορίζεται μια πληρωμή ως ηλεκτρονική και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ψηφιακών (digital) και εικονικών (virtual) νομισμάτων. Γίνεται εκτενής αναφορά στο πιο γνωστό ψηφιακό κρυπτονόμισμα (crypto-currency), το Bitcoin, για να γίνει από τον αναγνώστη αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα νέου αυτού τύπου νομίσματα. Επίσης γίνεται αναφορά στα πιο γνωστά εικονικά νομίσματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Στη συνέχεια μελετάμε τα ηλεκτρονικά-ψηφιακά πορτοφόλια, τον τρόπο με τον οποίο αυτά λειτουργούν και τα οφέλη που έχει η χρήση τους από τους καταναλωτές. Τέλος γίνεται αναφορά στο Distributed Ledger Technology (DLT) και τα Blockchains, την τεχνολογία στην οποία βασίζονται όλα τα crypto-currencies όπως το Bitcoin και στις εφαρμογές τις οποίες έχει στο Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα. Μελετάται το πώς λειτουργεί η νέα αυτή τεχνολογία και τα οφέλη που μπορεί το τραπεζικό σύστημα να αποκομίσει από αυτή και θα τεκμηριωθεί γιατί πιστεύουμε ότι το Blockchain θα γίνει ο «πυρήνας» του χρηματοοικονομικού συστήματος τα επόμενα χρόνια, συγκρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται σήμερα οι παγκόσμιες πληρωμές (global payments) με τη χρήση παραδοσιακων μεθόδων, με τον τρόπο που αναμένονται να πραγματοποιούνται στο άμεσο μέλλον με τη χρήση τεχνολογιών Distributed Ledger. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η πρωτογενής έρευνα που έγινε με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων (Google Forms), συλλέγοντας 248 απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το SPSS και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα. Στο ερωτηματολόγιο ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ψηφιακά νομίσματα και την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες σε αυτά. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος τη εργασίας παρουσιάζονται οι συνεντεύξεις που διεξήχθησαν στα πλαίσια της μεταπτυχιακής αυτής έρευνας, με άτομα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τραπεζικό χώρο. Οι ερωτήσεις που έγιναν, αφορούσαν περισσότερο την τεχνολογία Blockchain και τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, τα προσεχή χρόνια. Τέλος γίνεται σχολιασμός των απαντήσεων συνολικά και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών και των ψηφιακών νομισμάτων.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακές πληρωμές
Ψηφιακό πορτοφόλι
Εικονικό νόμισμα
Ψηφιακό νόμισμα
Τραπεζικό σύστημα
Blockchain
Ημερομηνία :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mastoras_2016.pdf

Τύπος: application/pdf