ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εξέλιξη των blockchain μετά το bitcoin
Δημιουργός :Λαμπριντζής, Παναγιώτης
Συντελεστής :Γιαγλής, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να παρουσιάσει την εξέλιξη των Blockchain μετά το Bitcoin. Σκοπός είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στο χώρο της νέας τεχνολογίας. Aρχικά, εξετάζονται οι έννοιες γύρω από την τεχνολογία Blockchain μέσω του παραδείγματος του Bitcoin - που ουσιαστικά υπήρξε το πρώτο δίκτυο Blockchain. Ο παραλληλισμός γίνεται διότι την χρονική στιγμή της συγγραφής της παρούσας εργασίας, το ευρύ κοινό είναι εξοικειωμένο κυρίως με το Bitcoin και θεωρούμε πως με τον τρόπο αυτό, οι σχετικές με την νέα τεχνολογία έννοιες θα είναι περισσότερο ευκολονόητες από τον αναγνώστη. Στη συνέχεια, εξετάζεται το οικοσύστημα του Ethereum και οι έννοιες που εισήγαγε στον χώρο των Blockchains, όπως τα Έξυπνα Συμβόλαια (Smart Contracts), τα Decentralized Apps [dApps], τα Initial Coin Offerings [ICOs] και τα Distributed Autonomous Organizations [DAOs]. Στο σημείο αυτό της εργασίας, ο αναγνώστης έχει πληροφορηθεί για τα δημόσια (public) Βlockchains και τα σχετικά κρυπτονομίσματα. Επίσης, ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει μεταξύ της πρώτης γενιάς Blockchain που υπήρξε το Bitcoin - όπου ουσιαστικά το Blockchain του Bitcoin δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να εξυπηρετεί το κρυπτονόμισμα bitcoin [BTC] – και της δεύτερης γενιάς που υπήρξε το Ethereum – όπου πλέον το κρυπτονόμισμα Ether [ETH] εξυπηρετεί το Blockchain του Ethereum και όχι το αντίστροφο. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η τρίτη γενιά Blockchains, δηλαδή τα private Permissioned Blockchains (ή Distributed Ledger Technologies [DLTs], όπως συχνά αποκαλούνται) και συγκεκριμένα τα οικοσυστήματα των Hyperledger και R3 Corda. Ακολούθως, πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ του public Permissionless Blockchain του Ethereum και των private Permissioned μοντέλων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των Hyperledger Fabric και R3 Corda. Στο σημείο αυτό, ο αναγνώστης είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές διαφορές - τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και ως προς τις εφαρμογές κάθε λύσης – μεταξύ των public Permissionless Blockchains και των private Permissioned DLTs. Στη συνέχεια, εξετάζεται η συσχέτιση της εξέλιξης των Blockchains με την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας από τον τραπεζικό τομέα και παρουσιάζονται σχετικές εφαρμογές, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain σε διάφορους κλάδους, όπως έχουν δημοσιευτεί στον διεθνή τύπο.
Λέξη κλειδί :Blockchain
Smart contracts
Decentralized applications
Initial coin offerings
Distributed Autonomous Organization
Consensus
Distributed Ledger Technologies
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lamprintzis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf