ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διερεύνηση του μοντέλου Servicescapes στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Μελέτη περίπτωσης των καταστημάτων της Wind Hellas
Δημιουργός :Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο τη διερεύνηση του ξεχωριστού μοντέλου Μάρκετινγκ που χαρακτηρίζεται με τον όρο Servicescapes, ώστε να διερευνηθεί η σημασία που κατέχει ειδικά στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στα καταστήματα της εταιρείας Wind Hellas. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει πώς τα στοιχεία του περιβάλλοντος στον οποίο εισέρχονται και κινούνται οι επισκέπτες καταστημάτων τηλεπικοινωνιών και τα οποία απαρτίζουν το μοντέλο Servicescapes, επιδρούν, στον τρόπο που αξιολογούν το ίδιο το κατάστημα και στη στάση τους απέναντι σε αυτό. Με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του μοντέλου αναλύθηκαν διεξοδικά, τόσο το τι συνιστά ένα Servicescape, με την ανάλυση του υποδείγματος της Bitner, όσο και στοιχεία Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθεί σε ένα βαθμό, η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και η στρατηγική Μάρκετινγκ της εταιρείας Wind Hellas με ιδιαίτερη έμφαση στις επιλογές της εταιρείας για τη σχεδίαση των πρόσφατα ανακαινισμένων καταστημάτων της. Η συλλογή των στοιχείων επιτεύχθηκε μέσω της χρησιμοποίησης ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν ήταν 308, από επισκέπτες δέκα κεντρικών καταστημάτων της εταιρείας Wind Hellas. Τα ευρήματα από την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα κατέδειξαν ότι οι επισκέπτες αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας τα διάφορα στοιχεία που αφορούν στο μοντέλο Servicescapes, καθώς επίσης και ότι σε ομάδες επισκεπτών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, επιδρούν με διαφορετικό τρόπο αυτά τα στοιχεία ως προς το πώς εντυπώνονται μέσα τους τα διαφορετικά ερεθίσματα που λαμβάνουν. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι τα στοιχεία του μοντέλου Servicescapes, επιδρούν στην Ικανοποίηση και στην Συνολική Εικόνα που διαμορφώνεται στο μυαλό του επισκέπτη ενός καταστήματος τηλεπικοινωνίας και ότι αυτοί οι δύο παράγοντες από κοινού, επιδρούν με τη σειρά τους στην Συνολική Εμπειρία, στις Συστάσεις προς τρίτους και στην Πρόθεση επίσκεψης. Τέλος, ο μεγαλύτερος περιορισμός της έρευνας σχετίζεται με το γεγονός ότι διεξήχθη σε δείγμα ατόμων που επισκέπτονται καταστήματα του νομού Αττικής
Λέξη κλειδί :Μοντέλο Servicescapes
Συμπεριφορά καταναλωτή
Τηλεπικοινωνία
Wind Hellas
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannopoulos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf