ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα αίτια της μετανάστευσης Ελλήνων SIEs με υψηλές δεξιότητες σε περιόδους οικονομικής κρίσης
Δημιουργός :Κούσαντα, Βασιλική
Συντελεστής :Κυριακίδου, Ολίβια (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των αιτιών μετανάστευσης των Ελλήνων SIEs με υψηλές δεξιότητες σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Λόγω των τεράστιων πλεονεκτημάτων που η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών μπορεί να φέρει στις χώρες υποδοχής τους, επειδή πολλές ανεπτυγμένες χώρες αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με δικό τους ανθρώπινο κεφάλαιο λόγω των δημογραφικών τάσεων που επικρατούν, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την προσέλκυση και διατήρηση των SIEs είναι αυξανόμενο. Για να μπορέσουμε όμως να κατανοήσουμε και να μελετήσουμε καλύτερα τη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, δεν αρκεί μόνο να διερευνήσουμε τα κίνητρα που τους ωθούν στην αποδημία, αλλά είναι αναγκαίο να εξετάσουμε πως συνδέονται με την προσπάθεια τους αυτή οι παρακάτω παράγοντες: Α) η ανάπτυξη και κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και συμβολικό, Β) το κεφάλαιο καριέρας και Γ) οι εργασιακές τους αξίες. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή θα εξεταστεί αρχικά η επίδραση των μεταβλητών ≪κοινωνικό κεφάλαιο≫, ≪κεφάλαιο καριέρας≫ και ≪εργασιακές αξίες≫ στην μεταβλητή ≪προσανατολισμός απέναντι στη καριέρα≫, εννοώντας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του ατόμου να εργαστεί στο εξωτερικό, και κατόπιν πιο αναλυτικά η επίδραση των προαναφερθέντων τριών μεταβλητών σε καθεμία από τις υποκλίμακες που απαρτίζουν τη μεταβλητή ≪προσανατολισμός απέναντι στη καριέρα≫. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα εργασία, περιγράφονται οι σχέσεις που διέπουν τις παραπάνω μεταβλητές, με βάση τέσσερις ερευνητικές υποθέσεις. Για τις τρεις πρώτες ερευνητικές υποθέσεις χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή ≪ο προσανατολισμός απέναντι στην καριέρα≫, δηλαδή όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του ατόμου να εργαστεί στο εξωτερικό ως μία ενιαία μεταβλητή και ως ανεξάρτητες μεταβλητές αρχικά το ≪κοινωνικό κεφάλαιο≫, κατόπιν ≪το κεφάλαιο καριέρας≫ και τέλος, ≪οι εργασιακές αξίες≫. Για την τέταρτη ερευνητική υπόθεση χρησιμοποιήσαμε ως εξαρτημένες μεταβλητές τις υποκλίμακες της μεταβλητής ≪προσανατολισμός απέναντι στη καριέρα≫ και ως ανεξάρτητες τις μεταβλητές το ≪κοινωνικό κεφάλαιο≫, το ≪κεφάλαιο καριέρας≫ και τις ≪εργασιακές αξίες≫.Η ερευνητική διαδικασία υλοποιήθηκε μέσα από ένα δομημένο ερωτηματολόγιο για την συλλογή πρωτογενών δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν ηλεκτρονικά σε υποψήφιους απόδημους με υψηλές δεξιότητες, που ήρθαν σε επαφή με την Axia Personal, εταιρία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν Γερμανία. Στη συνέχεια, οι κλίμακες που περιέχει η μελέτη, αποσκοπούν στο να μετρήσουν το βαθμό επιρροής ή σημαντικότητας της παραμέτρου, που εξετάζεται κάθε φορά, για τους συμμετέχοντες. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 23.0. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν την ισχύ όλων των υποθέσεων. Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι το κοινωνικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο καριέρας και οι εργασιακές αξίες σχετίζονται γραμμικά με τον προσανατολισμό απέναντι στην καριέρα, δηλαδή με τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του ατόμου για εργασία στο εξωτερικό. Κατόπιν, πιο αναλυτικά προέκυψε μετά τον έλεγχο της τέταρτης ερευνητικής υπόθεσης ότι το κοινωνικό κεφάλαιο συσχετίζεται κυρίως με παράγοντες που αφορούν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους ατόμου στη χώρα εκπατρισμού, τη σχέση χώρας προέλευσης και υποδοχής και τις προσωπικές σχέσεις. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι το κεφάλαιο καριέρας επιδρά στους παράγοντες της μεταβλητής προσανατολισμός απέναντι στην καριέρα που αφορούν την τοποθεσία και την κουλτούρα της χώρας υποδοχής, τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους ατόμου και την προηγούμενη εμπειρία του σε ξένη χώρα. Τέλος, προέκυψε ότι οι εργασιακές αξίες σχετίζονται θετικά με όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του ατόμου για εργασία στο εξωτερικό. Στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, περιέχονται η θεωρητική συμβολή των ευρημάτων της έρευνας και οι πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων πρώτον στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών και οργανισμών της Γερμανίας, ώστε τα στελέχη να διερευνήσουν πως μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν αποτελεσματικότερα τους Έλληνες SIEs, που έρχονται στη χώρα τους για εργασία και δεύτερον στην ίδια την Γερμανία, ώστε οι αρχές της χώρας και της κάθε πόλης να αναπτύξουν επικοινωνιακές στρατηγικές με στόχο να προωθήσουν και να διαφημίσουν τα πλεονεκτήματα εκείνα που κατέχουν και τις κάνουν ελκυστικές σε απόδημους με υψηλές δεξιότητες και που παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση τους να μετακινηθούν εκεί. Στην ενότητα της πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη Γερμανία καθώς το δείγμα της έρευνας όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποτελείται από Έλληνες SIEs που επιθυμούν να εργαστούν εκεί. Ολοκληρώνοντας, για να μπορέσει η μελέτη αυτή να αποτελέσει εφαλτήριο για μελλοντική έρευνα και εφαρμογή όσων προέκυψαν, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της, όπως αναφέρονται στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου.
Λέξη κλειδί :SIEs
Μετανάστευση
Επαγγελματική μετανάστευση
Καριέρα
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kousanta_2016.pdf

Τύπος: application/pdf