ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοίκηση έργου μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υποδομών
Δημιουργός :Κουτσοπάγος, Βασίλειος
Συντελεστής :Λεώπουλος, Βρασίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στις επόμενες σελίδες, αναλύεται με λεπτομέρεια ο τρόπος με τον οποίο μία σύγχρονη μικρομεσαία και μεγάλη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επανατοποθετηθεί σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις με τη μικρότερη δυνατή διακοπή των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών, τόσο για την εσωτερική της χρήση όσο και για την επικοινωνία με τους συνεργάτες και πελάτες. Στη πρώτη ενότητα της εργασίας, γίνεται μία λεπτομερής περιγραφή των υποδομών που υφίστανται ήδη σε μία επιχείρηση, όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες σε πολλαπλά επίπεδα (καλωδιακή υποδομή, δικτύωση, φωνή, video, email/sms/fax, servers και virtualization platforms). Περιγράφονται τα συστατικά (components) μιας συνολικής λύσης, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ήδη εγκατεστημένα στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά βάση προσφέρουν υπηρεσίες προς τους τελικούς πελάτες μέσω των παραπάνω καναλιών επικοινωνίας. Πλήρης εφαρμογή των παραπάνω συναντούμε σήμερα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών (contact centers), τα οποία είτε δραστηριοποιούνται ως εσωτερικό τμήμα της ίδιας της επιχείρησης, είτε σαν μία αυτόνομη εταιρεία παροχής εξυπηρέτησης, στην οποία απευθύνονται οι υπόλοιπες επιχειρήσεις για να κάνουν outsourcing την αντίστοιχη λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά, στο σύνολο των επιχειρήσεων η ανάγκη για μία ανελλιπώς λειτουργική τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι παρούσα, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας της εταιρείας, συνεπώς οποιαδήποτε διακοπή της υπηρεσίας αυτής δημιουργεί αυτομάτως προβλήματα πάσης φύσεως στην ομαλή λειτουργία αυτής καθ’αυτής της επιχείρησης. Καθώς οι τρέχουσες συνθήκες στην αγορά είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες ,όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι απαιτούνται cost saving actions μέσα σε ένα πλαίσιο επιχειρησιακών ενεργειών για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα της κάθε επιχείρησης. Μία από αυτές τις ενέργειες, είναι και η μετεγκατάσταση σε νέες κτιριακές υποδομές, με σκοπό τη φθηνότερη στέγαση των εργαζομένων σε κεντρικότερα σημεία, που έχουν επιλεγεί από τη διοίκηση. Επίσης αποτελεί ευκαιρία για συγχώνευση του λειτουργικού κόστους, χωροταξική αναδιοργάνωση των τμημάτων για μια πιο εύρυθμη λειτουργία και σαφώς ευκαιρία για την ανασυγκρότηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχουν περιέλθει σε μια κατάσταση που συχνά συναντούμε σε ελληνικές επιχειρήσεις, δηλαδή ένα σημείο που πλέον ειδικά όσον αφορά στη καλωδιακή υποδομή, δεν τυχαίνει οργάνωσης και χαρτογράφησης με αποτέλεσμα η διαχείρισή του να γίνεται από δύσκολη και κοστοβόρα έως και αδύνατη. Οι επιχειρήσεις συνήθως αποτελούνται από περισσότερα του ενός σημεία όπου λειτουργούν τμήματα και εργαζόμενοι. Αυτά τα σημεία μπορεί να είναι επιμέρους λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης σε διαφορετική γεωγραφική τοποθεσία, υποκαταστήματα, disaster sites, απομακρυσμένα datacenters ή και διαφορετικές επιχειρήσεις συνεργατών που όμως βρίσκονται σε μόνιμη δικτύωση με την κεντρική εταιρεία. Η τοπολογία αυτή μεταβάλλεται ειδικά όταν πρόκειται για εξαγορά/συγχώνευση της κεντρικής εταιρείας με μία άλλη (χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εταιρειών του ελληνικού τραπεζικού κλάδου), όπου γίνεται ακόμα πιο έντονη η ανάγκη για μετεγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των υποδομών. Σαφώς όμως η περίπτωση της μεταφοράς του εξοπλισμού αφορά επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων (παροχή υπηρεσιών, λιανικό εμπόριο, χονδρικό εμπόριο κλπ). Σε αυτή τη διαδικασία, το έργο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον συνεργάτη της εταιρείας που θα εμπλακεί. Συνήθως είναι μία ή περισσότερες εταιρείες που συνεργάζονται ήδη με την επιχείρηση με κάποια μορφή, είτε σύμβασης υποστήριξης, είτε κατά περίπτωση (ad-hoc). Ο Συνεργάτης καλείται να διεκπεραιώσει το έργο της μεταφοράς με το μικρότερο δυνατό κόστος από οικονομική άποψη, στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Σημαντικότερος όμως στόχος είναι η μικρότερη δυνατή διακοπή παροχής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον τελικό πελάτη-καταναλωτή, καθώς αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες απεικονίσεις της επιχείρησης στα μάτια του πελάτη και αντικατοπτρίζει τη ποιότητα υπηρεσιών της. Σχετικά με το έργο, η εταιρεία συνεργάτης καλείται αρχικά να καλύψει τεχνικά το έργο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να σχεδιάσει το πλάνο του έργου, τον τρόπο που θα γίνει τεχνικά η μετεγκατάσταση, να υλοποιήσει τη μεταφορά και εντέλει να παραδώσει τον εξοπλισμό πλήρως λειτουργικό στη νέα τοποθεσία με το μικρότερο χρόνο διακοπής υπηρεσιών (downtime). Σε ένα άλλο επίπεδο ανάγνωσης όμως, ο συνεργάτης λειτουργεί και συμβουλευτικά σε συνεργασία με την επιχείρηση στο γεγονός ότι μία ταυτόχρονη αλλαγή υποδομών και η μετάβαση σε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας ή σε μια νέα σύγχρονη τοπολογία, θα καθιστούσε αφενός ευκολότερη τη μετεγκατάσταση του εξοπλισμού αλλά αφετέρου παράλληλα θα προσέθετε κάποιες πρόσθετες λειτουργίες στο ίδιο χρονικό διάστημα που στο μέλλον θα ήταν πολύτιμες στην επιχείρηση. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του cloud datacenter ή του disaster site σε περίπτωση που αυτό δεν υπήρχε προηγουμένως ή υπήρχε αλλά δεν λειτουργεί ως DR τοποθεσίας. Στην παρούσα εργασία, θα περιγραφούν τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, οι προτεινόμενες διαδικασίες μεταφοράς των καθώς και μια μεθοδολογία αποτύπωσης του χρονικού τεχνικού πλάνου εργασιών ώστε να μειωθεί το χρονικό διάστημα διακοπής υπηρεσιών. Επίσης η οπτική της μεταφοράς είναι από τη πλευρά του συνεργάτη, καθώς το έργο είναι άμεση ευθύνη του πάντα σε συνεργασία με τον τελικό πελάτη, αλλά και οι περιπτώσεις ρίσκου και η διαχείρισή τους.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση έργου
Υποστηρικτικές υποδομές
Τηλεπικοινωνιακές υποδομές
Ημερομηνία :30-12-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koutsopagos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf