ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη του e-λιανεμπορίου: βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις
Δημιουργός :Καββαδάς, Σωκράτης
Συντελεστής :Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάγκη διερεύνησης του κλάδου των ηλεκτρονικών λιανεμπορικών καταστημάτων και δη των σουπερ μάρκετ καθώς επίσης και των επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία αυτά χρησιμοποιούν προκειμένου να δομήσουν την λειτουργία τους αλλά και να φθάσουν στην επίτευξη του τελικού τους στόχου ο οποίος είναι η απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μερίδας καταναλωτικού κοινού και κατ’ επέκταση η δημιουργία κερδοφορίας για την εκάστοτε επιχείρηση. Εκτός του προσωπικού ενδιαφέροντος για τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου καθώς επίσης και η μύηση του καταναλωτικού κοινού τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο με ώθησαν στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας με το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο. Η εργασία ακολουθεί μια κλιμακωτή δομή μέσω της οποίας θα φθάσουμε στο τελικό ερευνητικό αντικείμενο μας όπου είναι τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά λιανεμπορικά καταστήματα και πιο συγκεκριμένα ο “Καμβάς” ως επιχειρηματικό μοντέλο για να δομήσουν την λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αποτυπώνεται ο σκοπός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτή δομήθηκε ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση μέσω της οποίας ο αναγνώστης αποκομίζει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς επίσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών αλλά και της κατάστασης στην οποία αυτά βρίσκονται τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται επίσης αναφορά στα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία σύμφωνα με τον δημοφιλή ορισμό της “Joan Magretta” “Είναι η ιστορία που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση”. Ενώ ακολουθούν και χαρακτηριστικά παραδείγματα διάφορων επιχειρηματικών μοντέλων όπως το “Business Reference Model” το μοντέλο αναφοράς δηλαδή το οποίο αποτυπώνει τους στόχους και τις ιδέες της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς μιας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων στις οποίες μπορεί να επιδίδεται η εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμός. Στη συνέχεια παρατίθεται το “Component Business Model” το οποίο αποτελεί μια αναλυτική περιγραφή, μια χαρτογράφηση του συνόλου των συστατικών και δομικών στοιχείων που συνθέτουν μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό και καταλήγουμε με το “Industrialization of Services Business Model” το οποίο αποτυπώνει την εκβιομηχάνιση των επιχειρηματικών μοντέλων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής παρουσίαση του μοντέλου του καμβά καθώς επίσης και των 9 δομικών στοιχείων τα οποία τον συνθέτουν. Ο καμβάς ως επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργεί ως το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις δομούν την λειτουργία τους αλλά και περιγράφουν, αναλύουν και σχεδιάζουν τα υπόλοιπα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία κάνουν χρήση. Πέραν των θεωρητικών προεκτάσεων του επιχειρηματικού μοντέλου του καμβά γίνεται εκτενής παρουσίαση επιχειρήσεων από την πραγματική επιχειρηματική ζωή τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου στηρίζουν την λειτουργία τους σε αυτόν. Στο τέταρτο κεφάλαιο και αφού έχουμε συγκεντρώσει όλη την προηγούμενη γνώση περνάμε στην δημιουργία του δικού μας επιχειρηματικού μοντέλου “Best Practice” καθώς επίσης και των τελικών συμπερασμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να εξάγουμε ως γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο καμβάς έχει ως πυρήνα τον άνθρωπο και τις ανάγκες αυτού μέσω της ικανοποίησης των οποίων η εκάστοτε επιχείρηση που κάνει χρήση αυτού μπορεί να επιτύχει των απώτερο στόχο της ο οποίος είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες, ευχαριστημένοι εργαζόμενοι και συνεργάτες και φυσικά η δημιουργία κερδοφορίας για την ίδια. Τα κομμάτια του καμβά, τα 9 δομικά στοιχεία δηλαδή που τον συνθέτους και τα οποία εκτενώς αναλύονται σε επόμενα κεφάλαια λειτουργούν ως τα κομμάτια ενός πάζλ τα οποία αν συνδυαστούν σωστά οδηγούν τις επιχειρήσεις σε ένα άρτιο αποτέλεσμα, με ωφέλειες για το σύνολο των εμπλεκομένων μερών αλλά και ικανοποίηση των στόχων του συνόλου των ενδιαφερομένων στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρηματικό μοντέλο του Καμβά
E-commerce
Canvas Business Model
Ημερομηνία :30-12-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kavvadas_2015.pdf

Τύπος: application/pdf