ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ηγεσία, η εμπιστοσύνη και η οργανωσιακή δικαιοσύνη ως παράμετροι βελτίωσης της λήψης αποφάσεων: η διαμεσολαβητική επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης
Δημιουργός :Χατζούδης, Αναστάσιος
Συντελεστής :Κυριακίδου, Ολίβια (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της Ηγεσίας, της Οργανωσιακής Διακιοσύνης [ο όρος οργανισμός συμπεριλαμβάνει και τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) της χώρας], της Εμπιστοσύνης του Ηγέτη προς τους Υφισταμένους/Ακόλουθους του, των Υφισταμένων προς το πρόσωπο του Προϊσταμένου/Ηγέτη, αλλά και προς τον Οργανισμό και στην αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία εξετάζεται με τη μορφή της Προδραστικής Λήψης Αποφάσεων και της συνεπακόλουθης Ικανοποίησης από τις ληφθείσες αποφάσεις. Επίσης, θα εξεταστεί η διαμεσολαβητική σχέση της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης στις προαναφερθείσες συσχετίσεις. Η θεμελίωση του υπό ανάπτυξη θέματος αποτέλεσε προέκταση της βιβλιογραφικής έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε σε ένα γενικό προφίλ κατώτερων, ανώτερων και ανώτατων στελεχών των ΕΔ καθώς και ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Στόχος της πρωτογενούς έρευνας είναι η διαπίστωση του κατά πόσο το στυλ ηγεσίας, το επίπεδο της αντιληφθείσας οργανωσιακής δικαιοσύνης και το επίπεδο της εμπιστοσύνης ως προς το πρόσωπο του ηγέτη και τον οργανισμό, αλλά και ο βαθμός κατά τον οποίον αισθάνονται οι υφιστάμενοι ότι έχουν την εμπιστοσύνη των ηγετών τους (ως ανεξάρτητες μεταβλητές), οδηγούν στην αποτελεσματικότερη εκ μέρους των υφιστσταμένων προδραστική λήψη αποφάσεων και στην ικανοποίηση από τη λήψη αποφάσεων (εξαρτημένες μεταβλητές). Επίσης, ερευνήθηκε η υπόθεση ότι η ψυχολογική ενδυνάμωση των υφισταμένων, έχει άμεση σχέση (ως διαμεσολαβητική μεταβλητή) με τις κύριες ανεξάρτητες μεταβλητές και συνεισφέρει αποτελεσματικά στις σχέσεις αυτών με τις εξαρτημένες μεταβλητές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, με σκοπό τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, σχετικών με τις απόψεις των συμμετεχόντων επί των καθορισθέντων μεταβλητών του ερευνητικού μας μοντέλο. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 23.0. Μετά την εισαγωγή του πρώτου κεφαλαίου, ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση καθώς και η ανάπτυξη του ερευνητικού μοντέλου στο δεύτερο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας στο τρίτο κεφάλαιο, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων, καταλήγοντας στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας στο οποίο αναφέρονται τα συμπεράσματα.
Λέξη κλειδί :Ηγεσία
Εμπιστοσύνη
Οργανωσιακή δικαιοσύνη
Ψυχολογική ενδυνάμωση
Προδραστική λήψη αποφάσεων
Ικαοποίηση από τη λήψη αποφάσεων
Ημερομηνία :30-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chatzoudis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf