ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοστολόγηση βάσει δυνατοτήτων (Activity Based Costing) & εφαρμογή ABC στην επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών
Δημιουργός :Παναγιωτίδης, Βασίλειος
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση και την ανάλυση της μεθόδου κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing). Η συγκεκριμένη μέθοδος κοστολόγησης μελετήθηκε και ερευνήθηκε εκτεταμένα από τα μέσα της δεκαετίας του '80 ενώ οι δεκαετίες που ακολούθησαν είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό την αλλαγή της δομής του κόστους των προϊόντων αφού η τεχνολογική ανάπτυξη και ο έντονος ανταγωνισμός ώθησαν τις εταιρείες στο να αναθεωρήσουν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους. Κοινή συνισταμένη των παραπάνω αποτέλεσε το ενδιαφέρον των στελεχών για ουσιαστική γνώση του κόστους των προϊόντων τους καθώς και η ανάλυση για τις διεργασίες που πραγματοποιούνται εντός του οργανισμού. Με την εφαρμογή της ABC αναδείχθηκαν συμπεράσματα σχετικά με την επιμέρους κερδοφορία των προϊόντων, των υπηρεσιών και των πελατών αλλά και πληροφορίες σχετιζόμενες με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων οι οποίες δίνουν ουσιαστική αξία στην επιχείρηση καθώς και ποιες χρειάζονται αναπροσαρμογή. Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης θα αναλυθεί η μέθοδος ABC και τα χαρακτηριστικά της. Συγκεκριμένα, στα πρώτα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη και ευρεία διάδοση της μεθόδου ενώ στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή από τα μέσα της δεκαετίας του '80 μέχρι και σήμερα. Έπειτα, στο κεφάλαιο 4 παρατίθεται ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν την ABC με έμφαση στους εξής τέσσερις άξονες: δραστηριότητες, πόροι, οδηγοί κόστους και αντικείμενα κόστους. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα στάδια της εφαρμογής της ABC καθώς και ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή μη του εγχειρήματος. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης καθώς και ποιες είναι οι δυσκολίες και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της μεθόδου. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζεται η μέθοδος TDABC όπου ουσιαστικά προτείνεται για οργανισμούς που διέπονται από υπερβολικά μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και τμημάτων. Σημειώνεται πως η TDABC δεν αποκλείει κατ' ανάγκη την ABC αλλά οι δύο μέθοδοι δύναται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους παρουσιάζεται το πώς η ABC προτείνεται να επικοινωνηθεί εντός της επιχείρησης καθώς και το ποιες ενέργειες απαιτούνται έτσι ώστε η εφαρμογή της να είναι ομαλή. Στο ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας αναλύεται η εφαρμογή της μεθόδου ABC στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, αφού γίνεται η επεξήγηση του αντικειμένου του κλάδου ακολουθεί ο προσδιορισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που μελετώνται επικεντρώνονται στους τρεις βασικούς πυλώνες της επίγειας εξυπηρέτησης και συγκεκριμένα: στην εξυπηρέτηση των επιβατών, στην εξυπηρέτηση των αναγκών του αεροσκάφους και στη διαχείριση των αποσκευών. \Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του κόστους καθώς και το πώς αυτά καταλογίζονται στις επιμέρους δραστηριότητες. Έπειτα, με τη χρήση στοιχείων που αντλήθηκαν από την καταγραφή 18 πτήσεων παρατίθεται ανάλυση για το ποιοι είναι οι οδηγοί κόστους και πως τα κόστη των επιμέρους δραστηριοτήτων δύναται να καταλογιστούν στα τελικά αντικείμενα κόστους. Τέλος, παρουσιάζονται οι παραδοχές που έγιναν για τη μελέτη, ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες κατά την εφαρμογή της ABC καθώς και το πώς με την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων η εταιρεία μπορεί να διαμορφώσει την στρατηγική της, τη λειτουργία της και να επαναπροσδιορίσει τους εμπορικούς της στόχους.
Λέξη κλειδί :Κοστολόγηση βάσει δυνατοτήτων
Activity Based Costing (ABC)
Επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotidis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf