ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 και δυνατότητα εφαρμογής του ISO 31000:2009 "Διαχείριση Διακινδύνευσης"
Δημιουργός :Χειμώνα, Ευαγγελία
Συντελεστής :Λεώπουλος, Βρασίδας - Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τα Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 31000:2009 και τη δυνατότητα εφαρμογής του δευτέρου σε Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας, και αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του Προτύπου ISO 9000, μέσω του ιστορικού και της εξέλιξής του από την πρώτη έκδοση το 1987 έως την πέμπτη έκδοση του 2015. Στη συνέχεια αποσαφηνίζονται οι Επτά Αρχές της Διαχείρισης της Ποιότητας και ο Κύκλος Βελτίωσης, Plan-Do-Check-Act. Επίσης, γίνεται αναφορά στο καινούριο Πρότυπο του ISO 9001:2015 και στο πως οι απαιτήσεις του αλληλεπιδρούν με τον Κύκλο Βελτίωσης και τις Επτά Αρχές της Διαχείρισης της Ποιότητας. Τέλος, γίνεται παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται η Επιθεώρηση από τους Φορείς και του τρόπου έκδοσης ή ανανέωσης ενός Πιστοποιητικού σύμφωνα με κάποιο Πρότυπο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η διαχείριση της διακινδύνευσης, ο σκοπός της και η μέθοδος που ακολουθείται ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το Πρότυπο ISO 31000:2009, το ιστορικό του, το πεδίο εφαρμογής και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται στα υπόλοιπα Συστήματα, καθώς και το Μητρώο Διακινδυνεύσεων. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα σημεία του Προτύπου ISO 9001:2015 στα οποία εμφανίζεται η διαχείριση της διακινδύνευσης και υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται η διαχείριση της διακινδύνευσης στον Κύκλο Βελτίωσης και στη διεργασιακή προσέγγιση του νέου Προτύπου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση ενός ιδιωτικού ΚΤΕΟ, το οποίο πραγματοποίησε τη μετάβαση από το Πρότυπο ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015, το καλοκαίρι του 2017. Γίνεται αναφορά στην Οργανωτική Δομή και το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Οργανισμού και στη συνέχεια αναλύεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ώστε η μετάβαση στο νέο Πρότυπο να είναι απρόσκοπτη. Τέλος, αναλύονται οι κινήσεις που χρειάστηκαν για κάθε μία από τις επτά αλλαγές που καταγράφηκαν. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που αφορούν στο νέο Πρότυπο ISO 9001:2015 και το εφαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Ι.ΚΤΕΟ.
Λέξη κλειδί :Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2015
ISO 31000:2009
Κύκλος Βελτίωσης
Do-Check-Act
Διαχείριση διακινδύνευσης
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xeimona_2017.pdf

Τύπος: application/pdf