ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Strategic decision-making in turnaround situations
Εναλλακτικός τίτλος :Στρατηγική διάσωσης προβληματικών επιχειρήσεων
Δημιουργός :Kakaletris, Panagiotis A.
Κακαλέτρης, Παναγιώτης Α.
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος (Εξεταστής)
Γεωργόπουλος, Νικόλαος (Εξεταστής)
Χυτήρης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :492p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7210
Περίληψη :The present doctoral thesis conceptually belongs to the broader strategic management scientific field in general and corporate turnaround strategy domain in particular. In essence, this thesis focuses on strategic decision-making under conditions of organizational decline and subsequent turnaround of firm performance. The concept of turnaround strategy is also directly related to the organizational decline research stream. Τhe current thesis aspires to perform a holistic examination of the turnaround phenomenon by bridging the gap between process and content that is typical of the vast majority of extant research on this scientific field. In essence, it examines both the process by which the overall turnaround phenomenon unfolds as well as the content of successful turnaround strategies. However, in order to serve this challenging purpose, we decided to employ a mixed methods research approach, whereby an initial qualitative phase was followed by a second quantitative phase. All in all, this study makes several original contributions to the advancement of the strategic management domain in general and the corporate turnaround theory in particular.
Η Διδακτορική Διατριβή εντάσσεται εννοιολογικά στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και ειδικότερα στο αντικείμενο της Στρατηγικής Διοίκησης με έμφαση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ουσιαστικά, η εν λόγω Διατριβή εξετάζει το φαινόμενο της Στρατηγικής Διάσωσης προβληματικών επιχειρήσεων, το οποίο συνδέεται και με το σχετικό πεδίο της Οργανωσιακής Πτώσης/Παρακμής. Η Διατριβή ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, καθώς μελετά τόσο τη διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το φαινόμενο της διάσωσης όσο και το περιεχόμενο μιας επιτυχημένης στρατηγικής διάσωσης. Συνεπώς, στο επίκεντρο της ανάλυσης τοποθετούνται αφενός η διαδικασία και αφετέρου το περιεχόμενο της λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε ένα περιβάλλον οργανωσιακής πτώσης και επιτυχούς αναστροφής της εταιρικής απόδοσης. Η Διατριβή αξιοποιεί μια μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση που αποτελείται από δύο κύριες διαδοχικές φάσεις, συνδυάζοντας την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Η Διατριβή αποτελεί πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της Στρατηγικής Διοίκησης γενικότερα και στο αντικείμενο της Στρατηγικής Διάσωσης ειδικότερα.
Λέξη κλειδί :Στρατηγική διοίκηση
Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων
Εταιρική στρατηγική διάσωση
Οργανωσιακή παρακμή
Strategic management
Strategic Decision Making
Corporate turnaround strategy
Organizational decline
Διαθέσιμο από :2022-08-09
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-08-09 20:19:27
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kakaletris_2019.pdf

Τύπος: application/pdf