ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών και αποδόσεις αρχικών δημόσιων εγγραφών στην Ελλάδα για την περίοδο 2001-2007
Δημιουργός :Λαμπαδαρίου, Στυλιανή
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη της χειραγώγησης του λογιστικού αποτελέσματος (earnings management) στις αρχικές δημόσιες εγγραφές και της επίδρασης της στις αποδόσεις των μετοχών τους. Η μελέτη αυτή εξετάζει εάν γίνεται χειραγώγηση κερδών από τις αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) μέσω της χρήσης των δεδουλευμένων. Επίσης εξετάζει εάν η χειραγώγηση των κερδών επιλέγεται να γίνει την περίοδο που προηγείται της προσφοράς ή αμέσως μετά την προσφορά, κατά το έτος εισαγωγής. Γίνεται χρήση υποδειγμάτων εκτίμησης των λογιστικών δεδουλευμένων που βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης (discretionary accruals) ως τον βαθμό χειραγώγησης των κερδών. Επιπλέον, εξετάζεται εάν η χειραγώγηση των κερδών επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των μετοχών των IPOs μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα όσο και μακροπρόθεσμα. Το δείγμα περιλαμβάνει τις εταιρείες που προέβησαν σε δημόσια εγγραφή στο Χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 2001 έως 2007. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι οι εταιρείες που προβαίνουν σε αρχική δημόσια εγγραφή χειραγωγούν τα κέρδη τους το έτος εισαγωγής και όχι την περίοδο πριν την δημόσια προσφορά. Τo έτος εισαγωγής τα discretionary accruals εμφανίζονται θετικά και αυξημένα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη. Το εύρημα των θετικών discretionary accruals αποτελεί ένδειξη ωραιοποίησης του λογιστικού αποτελέσματος (upwards earnings management). Τα δύο επόμενα έτη της εισαγωγής φαίνεται να γίνεται μείωση των discretionary accruals αλλά όχι αντιστροφή τους. Όσων αφορά τη χρηματιστηριακή πορεία των IPOs μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, διαπιστώνεται ότι οι εταιρείες που προβαίνουν σε επιθετική χειραγώγηση των κερδών τους μέσω των δεδουλευμένων έχουν σημαντικά χαμηλότερες μετοχικές αποδόσεις από τις εταιρείες με πιο συντηρητική συμπεριφορά στην χρήση discretionary accruals. Η διαφορά φαίνεται να αυξάνεται μακροπρόθεσμα. Επίσης προκύπτει, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση ανάμεσα στα discretionary accruals του έτους εισαγωγής και τις αποδόσεις των μετοχών σε διάστημα 36 μηνών μετά την δημοσίευση των πρώτων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ως εισηγμένες. Αρνητική σχέση υπάρχει και σε διάστημα 12 και 24 μηνών αλλά τα αποτελέσματα για την στατιστική σημαντικότητα ή μη της σχέσης διαφέρουν ανάλογα με την μέθοδο υπολογισμού των discretionary accruals που χρησιμοποιείται. Αξίζει να γίνει εκτενέστερη μελέτη στα ελληνικά IPOs με πιο ευρύ δείγμα, επιπλέον μεθόδους εκτίμησης των discretionary accruals και επιπλέον μεθόδους σύνδεσης τους με τις μετοχικές αποδόσεις. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να εξεταστεί εάν εκτός από χειραγώγηση μέσω των δεδουλευμένων υπάρχει και χειραγώγηση από πραγματικές επιλογές της διοίκησης στα IPOs.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Αρχικές δημόσιες εγγραφές
Διακριτά δεδουλευμένα
Earnings management
Initial Public Offerings (IPOs)
Discretionary accruals
Ημερομηνία :30-06-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lampadariou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf