ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on banking
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια στη τραπεζική
Δημιουργός :Αναστασίου, Δημήτριος
Anastasiou, Dimitrios
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Κωνστνατίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :174p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7318
Περίληψη :This thesis is divided into two main parts in which we try to shed more light on the empirical investigation of some recent topics of the general banking literature. The first part contains three chapters and deals with the demand and the supply sides of the fundamental banking loan market outcomes. The second part contains two chapters in which we examine the impact of crisis sentiment as captured by Google searches on bank deposit flows.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από πέντε επιστημονικά άρθρα στη περιοχή της Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής. Χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες στις οποίες προσπαθούμε να ρίξουμε φως στη εμπειρική διερεύνηση διαφόρων θεμάτων της γενικής τραπεζικής βιβλιογραφίας. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τρία κεφάλαια και ασχολείται με τις πλευρές της ζήτησης και προσφοράς της αγοράς τραπεζικών δανείων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δύο κεφάλαια στα οποία εξετάζουμε την επίδραση του αισθήματος κρίσης των ατόμων, όπως καταγράφηκε από αναζητήσεις στο Google, πάνω στις ροές τραπεζικών καταθέσεων.
Λέξη κλειδί :Τραπεζική
Προσφορά δανείων
Σχέσεις μεταξύ τραπεζών-επιχειρήσεων
Τραπεζικές καταθέσεις
Αντιληπτός συναλλαγματικός κίνδυνος
Banking
Loan supply
Bank-firm relationship
Bank deposits
Perceived currency risk
Διαθέσιμο από :2019-09-21 08:53:59
Ημερομηνία έκδοσης :09/11/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-09-21 08:53:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasiou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf