ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The evaluation of EBITDA, EBITA & EBIT
Εναλλακτικός τίτλος :Η αξιολόγηση των EBITDA, EBITA & EBIT
Δημιουργός :Φερφέλης, Θωμάς
Ferfelis, Thomas
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :For many decades both economists and investors are searching for efficient estimate methods to evaluate companies and create investment portfolios. This need became even more intense after the recent Financial Crisis that started in USA (2007) and expanded in Europe and the rest of the world in 2008. Today, one of the main company evaluation tools are earning metrics ratio.Considering the extent of assets values reevaluations that happened during the recent Financial Crisis, compare to the years before and the years that followed, analyzing income evaluation measurements that either completely include or exclude D&A expenses (as most studies do) seems insufficient for this thesis. As so, this thesis chooses to compares not two but three earnings metrics: EBITDA – EBITA – EBIT. Aa sample data I selected the non-financial companies from the 15 countries that first joined the European Union and as the sample period the recent decade. The earning metrics performance is examined by creating and evaluating portfolios in three different time periods (crisis period 2008-2010, after crisis years 2011-2017 and the decade in its entirety 2008-2017). After selecting 2 different methods of generating portfolios and examining their result, I can conclude that EBITDA performs better than EBITA and EBIT (though this is linked to higher risks as well) in terms of predicting Enterprise Value / Earnings ratio and achieving maximum profitability. In predicting Portfolios Returns, EBIT performs better than EBITA and EBITDA and in locating Pricing Errors EBITA performs better than EBIT and EBITDA.Each measurement can exceed the other two in some field. However, EBITDA has the best performance in terms of total informativeness and utility, EBITA comes second and EBIT comes last.
Για πολλές δεκαετίες οι οικονομολόγοι και επενδυτές αναζητούν αποτελεσματικές μεθόδους αξιολόγησης εταιρειών και δημιουργίας χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Η ανάγκη αυτή έγινε πιο έντονη μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2007 και επεκτάθηκε στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο το 2008. Σήμερα, ένα από τα κύρια μέσα αξιολόγησης εταιρειών αποτελούν οι δείκτες αποτίμησης/αξιολόγησης των κερδών. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος επαναπροσδιορισμού των αξιών των περιουσιακών στοιχείων που συνέβησαν κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση, σε σύγκριση με εκείνη των προηγούμενων και των επόμενων ετών, η αξιολόγηση των εταιρικών εσόδων με μέσα που είτε περιλαμβάνουν είτε αποκλείουν εξολοκλήρου τις δαπάνες D&A (όπως κάνουν οι περισσότερες μελέτες) κρίνεται ανεπαρκής . Για αυτό, η διπλωματική αυτή επιλέγει την σύγκριση τριών δεικτών έκφρασης των κερδών: EBITDA - EBITA - EBIT.Ως δείγμα επιλέχθηκαν οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις των 15 χωρών που πρώτες εισήλθαν στην ΕΕ και ως δειγματοληπτική περίοδος η πρόσφατη δεκαετία. Οι επιδόσεις των δεικτών μέτρησης των κερδών εξετάζονται με τη δημιουργία και αξιολόγηση της επίδοσης χαρτοφυλακίων σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (περίοδος κρίσης 2008-2010, μετά την κρίση περίοδος 2011-2017 και ολόκληρη η δεκαετία 2008-2017). Μετά από επιλογή 2 διαφορετικών μεθόδων διαμόρφωσης χαρτοφυλακίου και εξέτασης των παραγόμενων αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο δείκτης EBITDA υπερτερεί σε σχέση με τον EBITA και τον EBIT (αν και σε συνδυασμό με υψηλότερο κίνδυνο ως προς την πρόβλεψη σχέσης Εταιρικής Αξίας/ Κέρδη και την μέγιστη κερδοφορία. Στην πρόγνωση αποδόσεων χαρτοφυλακίων, ο δείκτης EBIT προσδίδει καλύτερες εκτιμήσεις από τον EBITA και τον EBITDA, ενώ ως προς τον εντοπισμό των σφαλμάτων τιμολόγησης, ο EBITA υπερτερεί σε σχέση με τον EBIT και τον EBITDA. Ο κάθε δείκτης υπερτερεί των άλλων δύο σε κάποιον τομέα. Ωστόσο, ο EBITDA έχει τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη συνολικής ενημέρωσης και χρησιμότητας, o EBITA καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και ο EBIT την τελευταία.
Λέξη κλειδί :Μέθοδοι αξιολόγησης
Κέρδη
Evaluation methodology
Earnings
EBITDA
EBITA
EBIT
Ημερομηνία :29-07-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ferfelis_2019 .pdf

Τύπος: application/pdf