ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών του επιχειρηματία και του προσανατολισμού στην επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ της μικρομεσαίας επιχείρησης
Εναλλακτικός τίτλος :Exploration of the relations developed between the characteristics of the businessman and the entrepreneurial orientation and marketing of the SME
Δημιουργός :Κοττίκα, Ευθυμία
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημητριάδης, Σέργιος (Εξεταστής)
Γούναρης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Βακόλα, Μαρία (Εξεταστής)
Γαλανάκη, Άννα- Ελένη (Εξεταστής)
Τσόγκας, Μάρκος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :287σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7366
Περίληψη :Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.). Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των ικανοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, του προσανατολισμού στην αγορά και του προσανατολισμού στην επιχειρηματικότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης και της απόδοσής της. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία δεύτερου σταδίου με στόχο τη διερεύνηση των λόγων και των τρόπων επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην αρχική έρευνα. Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι η ποσοτική έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και συλλογή των δεδομένων συνολικά από 250 επιχειρηματίες που ασκούσαν διοικητικά καθήκοντα στις μικρομεσαίες εταιρίες τους. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρηματιών (ανάγκη για επιτεύγματα, αισιοδοξία, σημείο ελέγχου και διαπραγματευτικές ικανότητες) έχουν άμεση και θετική επίδραση στον προσανατολισμό στην αγορά της μικρομεσαίας επιχείρησης, ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών (αισιοδοξία, ανάληψη ρίσκου και διαπραγματευτικές ικανότητες) έχουν άμεση και θετική επίδραση στον προσανατολισμό στην επιχειρηματικότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης, ότι ο προσανατολισμός στην επιχειρηματικότητα επιδρά θετικά στον προσανατολισμό στην αγορά και επίσης διαπιστώθηκε ότι τόσο ο προσανατολισμός στην επιχειρηματικότητα όσο και ο προσανατολισμός στην αγορά επιδρούν θετικά στην απόδοση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Τέλος, το δεύτερο σκέλος της έρευνας ανέδειξε τους κύριους λόγους και τρόπους που οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θεωρούν ότι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση της επιχείρησής τους μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή, έπειτα ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση και διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η ανάλυση των δεδομένων και πραγματοποιείται ο έλεγχος των υποθέσεων. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις για την έρευνα και τους επιχειρηματίες, οι περιορισμοί της έρευνας καθώς και οι προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.
The current research endeavor focuses on Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). The aim of this research is to explore the possible relationships that develop between the personality traits and the skills of the small entrepreneurs, the market orientation, the entrepreneurial orientation and the performance of the small medium enterprise. In addition, a second study is aimed to explore the reasons and ways of survival of the SMEs that participated in the main study. This is a quantitative research with the use of a structured questionnaire. The sample consisted of 250 entrepreneurs that had an active managerial role in their SMEs. Data analysis showed that specific traits of the small entrepreneurs (i.e. need for achievement, optimism, locus of control and negotiation skills) have a direct and positive impact on the market orientation of the SME, that specific traits of the entrepreneurs (i.e. optimism, risk taking and negotiation skills) have a direct and positive impact on the entrepreneurial orientation of the SME, that entrepreneurial orientation has a positive impact on the market orientation and that entrepreneurial orientation and market orientation have a positive impact on the performance of the SME. Finally, the second study revealed the main reasons small entrepreneurs think played a vital role in the survival of their firms during times of financial crisis.In the first chapter the introduction is presented, followed by the literature review and the presentation of the hypotheses in the second chapter. In the third chapter the methodology of the current dissertation is presented. The fourth chapter includes the data analysis and the hypotheses testing. Finally, the fifth chapter includes the conclusions of the current research, the research and managerial implications, the research limitations and the proposals for future research.
Λέξη κλειδί :Προσανατολισμός στην αγορά
Προσανατολισμός στην επιχειρηματικότητα
Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Market orientation
Entrepreneurial orientation
Personality traits
Small-medium enterprises
Διαθέσιμο από :2019-10-25 13:26:33
Ημερομηνία έκδοσης :15-04-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-25 13:26:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kottika_2019.pdf

Τύπος: application/pdf