ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υπηρεσίες ειδοποιήσεων στο νέφος και εφαρμογή τους στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT)
Εναλλακτικός τίτλος :Push notification services and their use on the Internet of Things
Δημιουργός :Τσακίρης, Αναστάσιος
Συντελεστής :Σύρης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πολύζος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7368
Περίληψη :Οι υπηρεσίες ειδοποιήσεων στο νέφος προσφέρουν στον τελικό χρήστη ενημέρωση για γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και τον ενδιαφέρουν. Η ενημέρωση παρέχεται με τη μορφή notifications στην τελική συσκευή του χρήστη. Οι εν λόγω υπηρεσίες χρησιμοποιούν το μοντέλο push κατά το οποίο ο server αποστέλλει πληροφορίες στον τελικό χρήστη, χωρίς ο τελευταίος να στέλνει κάθε φορά σχετικό αίτημα. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων που λαμβάνει ο χρήστης σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά του, τα οποία η κάθε υπηρεσία συλλέγει, είτε κατόπιν δήλωσης του χρήστη, είτε μέσω τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Μία επιπλέον χρήση των υπηρεσιών ειδοποιήσεων στο νέφος αποτελεί ο καθορισμός κανόνων, όπου οι τελικοί χρήστες μπορούν να ορίσουν συμβάντα τα οποία συνδέονται με αυτοματοποιημένες ενέργειες σε έξυπνες IoT συσκευές, με σκοπό είτε την διευκόλυνση του χρήστη, είτε την προστασία του. Τέτοιου είδους κανόνες είναι π.χ η ενημέρωση του χρήστη μέσω ενός Push Notification ότι ο αισθητήρας της πόρτας κατέγραψε μία κίνηση ή η αυτόματη απενεργοποίηση της εστίας της κουζίνας εάν υπάρχει ένδειξη καπνού στον χώρο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούνται στη μετάδοση ειδοποιήσεων στο νέφος και γίνεται μία παρουσίαση του μοντέλου push και του τρόπου που αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται στην πράξη. Στη συνέχεια γίνεται μία παρουσίαση των Push Notifications και των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν έναντι των παραδοσιακών μεθόδων αποστολής μηνυμάτων. Σε επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών Push Notifications, ο τρόπος διασύνδεσης των εφαρμογών καθώς επίσης και οι επιπρόσθετες υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται οι third-party υπηρεσίες που προσφέρουν διασύνδεση με τις βασικές υπηρεσίες Push Notifications. Ακολούθως, περιγράφονται οι trigger-action υπηρεσίες και ο τρόπος που οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν κανόνες αυτοματοποιημένων ενεργειών. Σε επόμενο στάδιο παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους ο τελικός χρήστης μπορεί να πέσει θύμα spam ή phishing επιθέσεων μέσω των Push Notifications. Στο τέλος αναλύονται δύο case studies. Η πρώτη μελέτη περίπτωσης περιγράφει μία κατάσταση ειδοποίησης μέσω Push Notification σε smartphone, όταν ο αισθητήρας εξωτερικής πόρτας του σπιτιού εντοπίζει κίνηση και η δεύτερη μελέτη περίπτωσης περιγράφει την ειδοποίηση των κατοίκων μιας περιοχής από την Δημοτική Αρχή για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Push Notification.
Cloud Push Notification services provide users with information about events that they are interested in. This kind of information is provided as a notification message on the user's screen. Cloud Push Notification services are based on push model where a server pushes information to a client without needing client to request every time for this specific information. The content of notification messages has to do with user's interests which are obtained from user's options or by collecting them through data mining techniques. Furthermore, Cloud Push Notification services are also used for setting automated rules where an event trigger can automatically inform a user about this event or it causes a specific action. For example, these automated rules could be "inform user when the door has been opened" or "switch off the stove if a sensor detects smoke in the room".This thesis firstly presents and compares the protocols that are used in delivering notification messages and also elaborates the push model and the way that this model is applied. Furthermore, there is a presentation of Push Notification messages and their advantages against the traditional notification messages. In the next chapter, there is a presentation of the major Push Notification Services and the way that these services communicate with mobile applications. The following chapter describes third party services that provide interfaces with the major Push Notification services. After that, there is a presentation of trigger-action services and how users can create automated action rules. The following chapter describes spam and phishing attacks through Push Notifications. Finally, there are two case studies. The first case study describes a situation where a user receives a push notification message on his smartphone when the outdoor-sensor detects a movement. The second case study describes a situation where a citizen receives a Push Notification from the Local Authority in case of an emergency situation by using Push Notification services.
Λέξη κλειδί :Υπηρεσίες ειδοποιήσεων
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Υπολογιστικό νέφος
Push notifications
Internet of Things
Cloud computing
Διαθέσιμο από :2019-10-25 20:26:13
Ημερομηνία έκδοσης :09/27/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-25 20:26:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsakiris_2019.pdf

Τύπος: application/pdf