ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :CRM συστήματα τραπεζών
Εναλλακτικός τίτλος :CRM banking systems
Δημιουργός :Ζέτας, Μενέλαος
Συντελεστής :Μούρτος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7374
Περίληψη :Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση και η περιγραφή του τρόπου σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων στα τραπεζικά ιδρύματα.Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην έννοια του συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων και της βάσης δεδομένων πελατών, με την οποία το σύστημα αυτό συνδέεται και την οποία χρησιμοποιεί για την καλύτερη απόδοση και λειτουργία του. Εν συνεχεία, αναλύονται οι απαιτήσεις της Τράπεζας από το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων και τη βάση δεδομένων πελατών, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις και περιορισμοί του τραπεζικού συστήματος. Ακολούθως, περιγράφεται ο τρόπος σχεδίασης του συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό και παρατίθεται ο τρόπος οργάνωσης και συντονισμού εργασιών στο τραπεζικό ίδρυμα για τη σχεδίαση του συστήματος αυτού. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης του εν λόγω συστήματος και συγκεκριμένα τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα, το λογισμικό, τα συστήματα και οι σχετικές μεθοδολογίες ανάπτυξης. Τέλος, αναφέρονται οι παράμετροι ασφαλείας του συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής, μελετήθηκε μια συστημική Τράπεζα του ελλαδικού χώρου, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, για λόγους προστασίας του απορρήτου των συστημάτων της και της εσωτερικής λειτουργίας της.
The scope of this thesis is to present and describe how Customer Relationship Management systems are designed and implemented in banking institutions.More specifically, a reference is made to the concept of the Customer Relationship Management Systems and the customers database (data warehouse) to which those systems are linked and which they use for their best performance and operation. Furthermore, the Bank's requirements of the Customer Relationship Management System and the data warehouse are analyzed, as well as the related requirements and constraints of the banking system. Subsequently, it is described how to design the Customer Relationship Management System, the tools used for this purpose and the way the banking institution organized and coordinated its work in order to design this system. In addition, it is presented how these systems are implemented and in particular the programs, the software, the hardware and the relevant development methodologies used. Finally, the security parameters of the Customer Relationship Management System are mentioned to ensure the privacy and protection of clients' personal data.For the purpose of this thesis, a systemic Bank of Greece was studied, which requested its anonymity, in order to protect the confidentiality of its systems and its internal operation.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
Βάση δεδομένων
Τραπεζικά ιδρύματα
Customer Relationship Management (CRM)
Data warehouse
Banks
Διαθέσιμο από :2019-11-01 22:05:40
Ημερομηνία έκδοσης :11/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-01 22:05:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zetas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf