ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΟΠΑΠ
Εναλλακτικός τίτλος :Internship at OPAP group of companies
Δημιουργός :Μπινιώρη, Δήμητρα
Συντελεστής :Πουλούδη, Αθανασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :178σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7385
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο, τις δραστηριότητές και τους στόχους της πρακτικής άσκησης, την οποία πραγματοποίησα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μου. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση των ERP συστημάτων, δηλαδή των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, όπου κυρίως αναλύονται οι βασικότεροι παράγοντες κινδύνου και επιτυχίας της υλοποίησή τους. Παρατίθενται επίσης και αναλύονται ορισμένες μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής των ERP συστημάτων, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
This thesis presents data and information related to the occupational area, activities and goals of the internship that I did as part of my postgraduate studies. In addition, a literature review of ERP (Enterprise Resource Planning) systems is conducted, which mainly analyzes the risk and success factors in their implementation. Some studies on the implementation of ERP systems, published in scientific journals and conferences, are also presented and analyzed.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Ενδοεπιχειρησιακά συστήματα
ΟΠΑΠ
Information systems
Enterprise Resource Planning (ERP)
OPAP
Διαθέσιμο από :2019-11-08 16:05:43
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-08 16:05:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Biniori_2019.pdf

Τύπος: application/pdf