ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ERP systems & Industry 4.0: transformation
Εναλλακτικός τίτλος :ERP systems & Industry 4.0: μετασχηματισμός
Δημιουργός :Κάσσης, Πέτρος
Kassis, Petros
Συντελεστής :Μούρτος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This thesis is implemented in the context of the internship program I participated in and was held at Entersoft S.A. During this program, I was totally occupied on a training project that was referred to Entersoft ERP System in order to take the position of Entersoft ERP Consultant at the end of my internship. The thesis consists of five chapters. The first chapter gives general information about the company where the internship was held. In the second chapter, a bibliographic study is carried out about the Information Systems, specifically the ERP Systems, as well as definitions and information about Industry 4.0 in combination with its implementation in ERP Systems. In conclusion, the final three chapters give general information about the internship I participated in.
Αυτή η εργασία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο οποίο συμμετείχα και πραγματοποιήθηκε στην εταιρία Entersoft. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, ασχολήθηκα με το σύστημα Entersoft ERP προκειμένου να λάβω τη θέση του Entersoft ERP Consultant στο τέλος της πρακτικής μου. Η διπλωματική αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία στην οποία πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, μια βιβλιογραφική μελέτη διεξάγεται σχετικά με τα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και ορισμούς και πληροφορίες σχετικά με τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Συμπερασματικά, τα τελευταία τρία κεφάλαια δίνουν γενικά πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση στην οποία συμμετείχα.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Βιομηχανική επανάσταση
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Information systems
Enterprise Resource Planning (ERP)
Industry 4.0
Entersoft
Ημερομηνία :19-02-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kassis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf