ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (E.R.P.): η περίπτωση της SAP
Εναλλακτικός τίτλος :Enterprise Resource Planning Systems (E.R.P.): the case of SAP
Δημιουργός :Σταθοπούλου, Άννα
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7412
Περίληψη :Τα πρώτα πληροφοριακά συστήματα αποτελεσαν μια αρχική προσπάθεια ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η παραγωγική διαδικασία των μεγαλύτερων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών η επιχείρηση θα αποκόμιζε οφέλη από τον χρονικό και ποσοτικό προγραµµαστισμό των εργασιώνΑρχικά παρατηρήθηκε ότι τα υλικά που συμμετείχαν στην παραγωγική διαδικασία (MRP I) μειώθηκαν µέχρι και 30% και συνενώθηκε µε τον προγραµµατισµό της παραγωγικότητας ώστε να είναι εφαρμόσιμο το γενικό πλάνο (MRP κλειστού βρόγχου).Έπειτα, η αύξηση της παραγωγικότητας ως και 20% οδήγησε στην εξάπλωση σε τμήματα όπως το σχεδιαστικό και το οικονομικό (MRP II).Τα σύστημα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο παραµετροποιήσιµων και στενά συνεργαζόμενων, εφαρμογών πραγματικού χρόνου, βασισμένων στην υπολογιστική αρχιτεκτονική client/Server, οι οποίες διαμοιράζονται µια κοινή βάση δεδομένων και υποστηρίζουν βασικές επιχειρησιακές, παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες.Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών μιας επιχείρησης και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Συμπερασματικά, τα ERP αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επιχείρηση. Για πιο αποτελεσματική χρήση τους όμως απαιτείται η σωστή εισαγωγή δεδομένων και πλήρη ενημέρωση του από τους εργαζόμενους.
The first information systems were an initial attempt to control the production process of larger industrial enterprises.the business would benefit from timely and quantitative scheduling of the work using these programs.Initially it was observed that the materials involved in the production process (MRP I) were reduced by up to 30% and combined with productivity planning to make the general plan (closed loop MRP) applicable.Subsequently, productivity growth of up to 20% has led to the expansion into sectors such as design and finance (MRP II).ERP is an integrated set of customizable and closely collaborating, real-time, client-server-based computing architectures that share a common database and support basic business, productive and administrative functions.These systems achieve data collection,These systems achieve data collection, integration and integration of all business applications and redesign of business processes, and integration of all business applications and redesign of business processes,aiming to optimize operations, increase productivity and gain comparative advantage through the use of new information technologies. In conclusion, ERPs are a very useful tool for business.
Λέξη κλειδί :Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Πληροφοριακά συστήματα
Enterprise Resource Planning (ERP)
Information systems
SAP
Siemens Healthcare
Διαθέσιμο από :2019-11-11 20:00:15
Ημερομηνία έκδοσης :05/23/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-11 20:00:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stathopoulou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf